Skip to content

Yrityksen rahoitus ja rahoitusneuvonta

Hyvälle liikeidealle löytyy aina rahoitus. Yrityksellesi on tarjolla monenlaista apua rahoituksen etsimiseen ja hakemiseen.

Tutustu minkälaisia rahoitukseen liittyviä koulutuksia ja tapahtumia Tampereen seudulla järjestetään. Yrityksiä auttavat myös valtakunnalliset neuvontapalvelut, joista verkossa toimii esimerkiksi Suomi.fi-verkkopalveluLisäksi suoraa rahoitusta ja neuvontaa tarjoavat esimerkiksi seuraavat tahot:

Business Finland tarjoaa kansainvälistymis- ja innovaatiorahoituspalveluita esimerkiksi erilaisiin tutkimus-, kehitys- ja pilottiprojekteihin.
›› Business Finland

Team Finland tarjoaa kansainvälistä kasvua hakeville yrityksille erilaisia valtiorahoitteisia rahoituspalveluita avustuksista lainoihin ja takauksiin.
››
Team Finland

Finnvera tukee yritysten rahoitusmahdollisuuksia lainoilla, takauksilla, pääomasijoituksilla sekä vientiä tukevilla talouspalveluilla. Finnvera auttaa yrityksiä kartoittamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia rahoitusvaihtoehtoja.
››
Finnvera

Pirkanmaan ELY-keskus tarjoaa neuvontaa rahoitustarpeiden kartoitukseen sekä yleiseen yritystoimintaan. ELY-keskus tarjoaa myös asiantuntijaneuvontaa erityisesti kansainvälistymistä tukeviin rahoitusvaihtoehtoihin.
›› Pirkanmaan ELY-keskus

Hae rahoitusta tai kysy neuvoa erilaisiin tarpeisiin. Alla esitellään yksittäisiä rahoitusvaihtoehtoja.

Starttiraha on henkilökohtainen aloittavan yrittäjän tuki, jota voidaan myöntää tukemaan päätoimista yritystoimintaa käynnistävän henkilön toimeentuloa. Starttiraha on suunnattu tukea hakevalle yrittäjälle, ei yritykselle. Myönnetty starttiraha on henkilökohtaista, ennakonpidätyksen alaista verotettavaa tuloa.

Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee paikallinen työ- ja elinkeinotoimisto. Päätöksessä otetaan huomioon muun muassa saman alan yritysten kilpailutilanne sekä uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

Apua starttirahan hakemiseen saat myös Uusyrityskeskus Ensimetriltä, jolla on useita palvelupisteitä ympäri Pirkanmaata.
››
Uusyrityskeskus Ensimetri

Yrityksen kehittämisavustus on tarkoitettu yrityksen kokonaisvaltaisen kehittämisen tueksi sekä parempien liiketoimintaedellytysten luomiseen. Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan erityisesti kansainvälistä kasvua hakeville, aloitusvaiheessa oleville sekä uusia kehittyviä aloja edustaville PK-yrityksille.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää PK-yrityksille, joilla on kannattavan liiketoiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehitystoimenpiteisiin. Yritys rahoittaa itse kehittämishankkeesta vähintään puolet.

Lue lisää rahoitushakemuksen tekemisestä.

Business Finland tarjoaa useita erilaisia rahoitusvaihtoehtoja eri tarkoituksiin.

Innovaatioseteli on tarkoitettu PK-yrityksille yksittäisiin toimenpiteisiin, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palveluitaan tai prosessejaan tai hankkii palveluna uutta tietoa ja osaamista. Yrityksellä on oltava kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava uusi tuote- tai palveluidea. Lisäksi yrityksellä on oltava liikevaihtoa vähintään yhdeltä päättyneeltä tilikaudelta.
›› Innovaatioseteli

Eurostars-ohjelma rahoittaa PK-yritysten tutkimus- ja kehitystyötä. Eurostars-rahoituksella toimitaan projektimuotoisesti. Projektissa on oltava mukana toimijoita vähintään kahdesta ohjelmaan kuuluvasta maasta ja projektin vetäjänä on oltava kasvava PK-yritys. Muita osallistujia voivat olla myös tutkimusorganisaatiot sekä suuret yritykset.
›› Eurostars

Tutkimus- ja kehitysrahoitus on tarkoitettu startup- tai PK-yritykselle, joka haluaa kehittää tuotettaan tai palveluaan vientimarkkinoille. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja tai pilotoida uuden ratkaisun toimintaa.
›› Tutkimus- ja kehitysrahoitus

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle viisi vuotta vanhoille startup-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. Rahoituksen avulla voi esimerkiksi kehittää ensimmäisen prototyypin tai demon ja testata sitä potentiaalisilla asiakkailla, teettää markkinatutkimuksia, selvittää asiakastarvetta tai tehdä koemarkkinointia. Maksimissaan 50 000 euron rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.
›› Tempo-rahoitus

Into-rahoituspalvelun avulla vientimarkkinoille tähtäävät startup- ja PK-yritykset voivat ostaa innovaatiotoimintaa vahvistavia asiantuntijapalveluita, kuten aineettoman omaisuuden suojaamista tai asiantuntijan lainaamista toisesta organisaatiosta. Rahoituksen määrä riippuu yrityksen tavoitteista ja resursseista ja on maksimissaan 50 % projektin kokonaisbudjetista.
›› Into-rahoituspalvelu

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus on tarkoitettu lupaaville alle viisi vuotta vanhoille startup-yrityksille, jotka tavoittelevat nopeaa kansainvälistä kasvua. Rahoitusta voi käyttää esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen. Yrityksellä on oltava liikevaihtoa ja näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta. Rahoitus koostuu avustuksesta ja lainasta, jotka kattavat 75 % kustannuksista.
››
Nuoret innovatiiviset yritykset

Messuavustus on tarkoitettu yritysten yhteisiin kansainvälisiin messuhankkeisiin. Kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevat PK- sekä startup-yritykset voivat muodostaa vähintään neljän yrityksen ryhmän, joka osallistuu toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla. Avustus myönnetään pääsääntöisesti B2B-tapahtumiin.
›› Messuavustus, PK-yritykset
››
Messuavustus, startupit

Explorer-rahoituksella PK- ja midcap-yritykset voivat ostaa asiantuntijapalveluita kansainvälistymisen tueksi. Palvelut voivat liittyä esimerkiksi uuden potentiaalisen vientimarkkinan selvittämiseen. Palveluntarjoaja voi olla kotimainen tai ulkomainen yritys, tutkimus- tai tiedotusorganisaatio tai yksittäinen asiantuntija.
›› Explorer-rahoitus

Finnvera tarjoaa yrityksille erilaisia lainoja, takuita ja takauksia.

Erityyppiset lainat on suunnattu tukemaan erilaisissa elinkaaren vaiheissa olevia yrityksiä. Lainoja löytyy esimerkiksi yrityksen perustamiseen, investointeihin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. Lainalla voi myös rahoittaa jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa.
›› Finnveran lainat

Vientitakuut auttavat yrityksiä kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla tasavertaisesti. Finnvera tarjoaa vientitakuita luottotappioiden varalle varautumiseen sekä viennin rahoitukseen. Takuut auttavat esimerkiksi yrityksiä saamaan vientikaupasta rahat nopeammin yrityksen kassaan.
›› Finnveran vientitakuut

Finnveran takaukset toimivat vakuuksina pankeilta tai muilta rahoittajilta saaduille luotoille ja vastuusitoumuksille. Lainojen tavoin myös erityyppiset takaukset on tarkoitettu liiketoiminnan eri kehitysvaiheisiin.
›› Finnveran takaukset

EU:n Horisontti 2020 -ohjelma tarjoaa rahoitusta kansainvälisenä yhteistyönä toteutettaville tutkimus- ja innovointihankkeille, mutta myös yksittäisille tutkimusideoille.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tärkeä rooli työllisyyden ja talouskasvun vetureina, ja siksi niiden osallistumiseen Horisontti-hankkeisiin kiinnitetään erityistä huomiota. PK-yritykset voivat osallistua yhteishankkeisiin yhdessä kumppanien, kuten yliopiston tai tutkimuslaitoksen, kanssa tai hakea rahoitusta innovaationsa kaupallistamiseen yksin.
›› Horisontti 2020

Tukea voi hakea suomalainen yritys tai muu toimija. Tukea voidaan myöntää kehitysmaihin suuntautuvaan, pitkäaikaiseen, kaupalliseen yhteistyöhön tähtäävän ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen.

Liikekumppanuustuki on tarkoitettu tällaisen hankkeen selvitys- ja koulutusvaiheisiin. Tuettavilla hankkeilla tulee olla myönteisiä kehitysvaikutuksia kohdemaassa.
›› Liikekumppanuustuki

 

Maaseuturahaston tuet on tarkoitettu yrityksille, jotka sijaitsevat maaseudulla. Alueen luokituksen ja yritystukialueen rajaukset voi tarkistaa osoitteesta www.maaseutu.fi.

Tukea saavilla yrityksillä on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työntekijä) ja työntekijöillä on oltava riittävä ammattitaito.

Tampereen seutukunnan alueella toimiva toimintaryhmä on Kantri ry.

Bisnesenkelit ovat yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat henkilökohtaista omaisuuttaan korkean kasvupotentiaalin kasvuyrityksiin. Sijoituksen vastineeksi enkelisijoittajat saavat yleensä osuuden kohdeyrityksen osakkeista.

Bisnesenkelisijoituksen (5 000 – 600 000 euroa) hyöty koostuu sijoitettavan rahan lisäksi sijoittajan yritykselle tarjoamasta osaamisesta ja verkostoista.

Lisätietoja ja opastusta enkelisijoitusten hakemiseen tarjoaa esimerkiksi FiBAN – Finnish Business Angels Network.

Pääomasijoittaminen on sijoitusten tekemistä julkisesti noteerattomiin yrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Yleensä pääomasijoittajat tekevät sijoituksia hallinnoimistaan pääomarahastoista.On kuitenkin myös sellaisia sijoittajia, jotka tekevät pääomasijoituksia omasta taseestaan tai emoyhtiön varoista.

Lisätietoa ja listaus suomalaisista pääomasijoittajista löytyy Suomen pääomasijoitusyhdistyksen sivuilta.

Joukkorahoitus (crowdfunding) on verkossa tapahtuvaa massoille suunnattua rahankeruuta. Joukkorahoituksen (esimerkiksi 5 000 – 250 000 euroa) idea on luoda kampanja, jossa kuka tahansa yksityishenkilö voi osallistua yhtiön rahoitukseen pienellä summalla.

Rahoituksen keräämisen lisäksi joukkorahoitus on erityisen hyvä keino testata ja todistaa tuotteiden markkinatarve luomalla ennakkomyyntikampanja.

Joukkorahoituksesta lisätietoja tarjoaa esimerkiksi Invesdor, Funded by Me ja Mesenaatti.me.

Business Tampereen rahoitusneuvonnan helpdesk tarjoaa apua rahoituksen etsimiseen tai hakemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä neuvoo oikeiden rahoittajatahojen löytämisessä. Etäneuvonta puhelimessa ja digitaalisissa kanavissa auttaa yrityksesi oikean informaation ja parhaiten soveltuvien rahoittajatahojen luokse.


Lisätietoja

Business Tampere - Niina Immonen

Niina Immonen

ASIAKKUUSJOHTAJA, ÄLYKKÄÄN KAUPUNKISEUDUN RATKAISUT

niina.immonen@businesstampere.com
040 821 5113

Back to top