Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Maailmanluokan yritys- ja innovaatioekosysteemien kehittäminen ja verkostojen vahvistaminen ovat kriittisiä menestystekijöitä vetovoimaiselle, investointeja, yrityksiä ja osaamista houkuttelevalle kaupunkiseudulle. Yritysekosysteemien kehittäminen on vaikuttava toimintamalli, ja sen toimenpiteitä on jo aloitettu. Tähän liittyvät kohtaamisten mahdollistaminen, jossa digitaalisten ratkaisujen rinnalla on ehdottoman tärkeää mahdollistaa tapaamiset kasvokkain, verkostoituminen ja joskus yllättävätkin kohtaamiset. Yritysten, osaajien ja ekosysteemin eri toimijoiden saattaminen yhteen ja matchmakingin edistäminen tukevat ekosysteemien kehittymistä ja samalla palvelukokemuksen parantamista. Ekosysteemien toimivuuden kannalta oleellisia kysymyksiä ovat erityisesti korkean osaamistason työntekijöiden saatavuuden varmistaminen ja uudenlaisen osaamispääoman kanavointi alueelle. Ekosysteemien tulee olla avoimia ja kykeneviä integroimaan uudenlaista osaamista alustoille ja verkostoihin myös kansainvälisten startup-yrittäjien houkuttelemiseksi ja Tampereen korkeakouluyhteisöstä valmistuvien kansainvälisten osaajien kiinnittämiseksi elinkeinoelämään.

  Pienten ja suurempien yritysten yhteistyön edistäminen on osa ekosysteemitoimintaa ja mahdollistaa uusien innovatiivisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen. Se tarjoaa myös pienille yrityksille kasvun ja kansainvälistymisen väylän veturiyritysyhteistyön tuella. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu muutamia kaupunkiseudun elinvoimaisia liiketoimintaekosysteemeitä.

  Yhteydet

  Laadukkaat langattomat ja kiinteät tietoliikenneyhteydet ovat perusedellytys kaikille digitaalisille sovelluksille, tiedolla johtamiselle, erilaisille data-analytiikkaa hyödyntäville sovelluksille ja tekoälyä hyödyntäville ratkaisuille. Tietoliikenneverkot toimivat älykaupungin keskeisenä alustana ja mahdollistavat uusien palveluiden kehittämisen.

  Yhteydet-ekosysteemin tavoitteena on nopeuttaa uusien palvelujen kehitystä tarjoamalla yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön avoimia tietoliikenneratkaisuja ja testialustoja, jotka hyödyntävät osin kaupungin olemassa olevaa infrastruktuuria. Näin yritysten edellytykset kehittää verkostomaisesti uusia, globaalisti skaalattavia tuotteita ja palveluita paranevat. Alustat lisäävät Tampereen seudun kiinnostavuutta korkean teknologian yrityksissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Alustoja voidaan hyödyntää myös Tampereen kaupungin ja yritysten yhteiskehittämisessä ja esimerkiksi EU-tutkimushankkeissa.

  Alustojen avulla vauhditetaan esimerkiksi autonomiseen ajamiseen, älykkääseen valaistuksen ohjaukseen ja erilaisiin kaupunkiympäristön IoT-ratkaisuihin liittyvien uusien innovaatioiden syntymistä.

  Turvallisuus

  Tampereen kaupunkiseudun turvallisuusosaaminen on laajaa ja monialaista. Turvallisuusosaaminen voidaan jakaa 10 osa-alueeseen (ks. Kuva 14). Liiketoimintaekosysteemissä on yli 220 tunnistettua toimijaa.

  Picture 13
  Kuva 14. Kokonaisturvallisuuden viitekehys.

  Turvallisuusteema on yksi Tampereen kaupungin Smart Tampere -ekosysteemiohjelman[1] poikkileikkaavista teemoista. Turvallisuusalan toimijoiden yhteistyötä seudulla edistää vuodesta 2011 toiminut Pirkanmaan turvallisuusklusteri[2].

  _____

  [1] https://smarttampere.fi

  [2] https://sites.tuni.fi/turvallisuusklusteri/

  Film Tampere

  Tampereella on audiovisuaalisten tuotantojen ympäristönä vahva historia, johon on vaikuttanut TV2:n toiminta seudulla. Katselutottumusten ja -alustojen muutokset ovat muuttaneet ja kansainvälistäneet alan rakenteita pysyvästi.

  Tampereesta on muodostumassa merkittävä eurooppalainen tuotantokaupunki, jossa tehdään kansainvälisiä elokuvia, draamaa, isoja viihdetuotantoja ja kotimaiseen kysyntään vastaavia tuotantoja.
  Film Tampere tukee alueen toimijoiden liikevaihdon kasvua kehittämistoimin, hankkii tuotantoja ja verkottaa alueen yrittäjiä osaksi tuotantojen liiketoimintaa. Tampereen tuotantokannustin tuottaa investointina itsensä kymmenkertaisesti takaisin.

  Kuvantaminen

  Tampereelle on muodostunut yksi maailman vetovoimaisimmista ja kokonaisvaltaisimmista kuvantamisteknologian ekosysteemeistä, jonka perustana ja ytimenä ovat mobiilikuvantamisen ratkaisut. Merkittävä osa Tampereen seudulle viime vuosina kohdistuneista suorista ulkomaisista investoinneista on liittynyt kuvantamiseen.

  Ekosysteemi muodostuu laite-, ohjelmisto-, komponentti-, testaus- sekä tutkimus- ja koulutustoimijoista, joten se tarjoaa täysimittaisen alihankinta- ja tuotekehitysketjun erilaisille yrityksille. Lisäksi kuvantamisen ekosysteemi on erittäin elinvoimainen verkosto, joka kokoontuu säännöllisesti Business Tampereen fasilitoimana ja kerää merkittävää globaalia kiinnostusta.

  Ilmastoliiketoiminta

  Ilmastoliiketoiminnalla tarkoitetaan yritysekosysteemiä, jota rakentavat cleantechin, kiertotalouden sekä uusiutuvan energian ja kestävien materiaalien ratkaisuja tuottavat yritykset. Tampereen seudulla tällaisia yrityksiä on useita satoja, joten kyseessä on myös kansainvälisessä vertailussa mittava yrityskeskittymä.

  Tampereen seudun ekosysteemin keskiössä ovat erityisesti kiertotalouden keskittymät Nokian ECO3, Kangasalan ja Tampereen rajalle sijoittuva Tarasten alue sekä Tampereen Hiedanrannan uusi kaupunkikehityskokonaisuus. Myös Lempäälän Marjamäen teollisuusalueelle sijoittuva omavarainen energiayhteisö LEMENE on seudullisesti merkittävä kehityskohde.

  Autoteollisuus

  Autoteollisuus on kohdannut olemassaolonsa merkittävimmän murrosvaiheen kuluneen vuosikymmenen aikana, kun auton sähköistyminen, autonomisuus, jaettavuus ja yhdistettävyys ovat uusina teknologiaratkaisuina pakottaneet valmistajat keksimään tuotteensa ja toimintamallinsa osin uudelleen.

  Tampereen seudulla on kymmeniä kasvavia yrityksiä, jotka ovat kehittäneet näillä tuotealueilla kansainvälisesti kilpailukykyisiä ratkaisuja. Yritykset kokoontuvat aktiivisesti Business Tampereen ylläpitämän ekosysteemin tapahtumiin ja vienninedistämistoimiin. Ekosysteemi on saanut suoria kansainvälisiä investointeja ja sen verkostotapaamiset globaaleja osallistumisia.

  Koulutus ja osaaminen

  Suomen vahva koulujärjestelmä ja teknologian mahdollistamat oppimispalveluratkaisut muodostavat erinomaiset edellytykset kilpailukykyiselle vientiekosysteemille. Tampereen ekosysteemi Education Tampere muodostaa Business Tampereen fasilitoimana osaamisvientikokonaisuuden, joka tavoittelee globaaleja kumppanuuksia, edistää palveluntarjoajien vientiä ja siten liikevaihdon kasvua. Lisäksi ekosysteemissä mahdollistetaan liiketoiminnallista yhteiskehittämistä paikallisesti oppilaitosten, yritysten ja kuntien kesken, mikä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä toimialalla.

  Liikkuminen

  Tampere on yksi Euroopan kärkikaupungeista älyliikenteen palveluiden kehittämisessä. Kaupunki on asukasmäärältään sopivan kokoinen liikenteen tuotteiden ja palveluiden testaamiseen, mutta samalla riittävän kompakti ketterään ja joustavaan päätöksentekoon sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimivaan yhteistyöhön. Avoimen datan, digitaalisuuden, tekoälyn ja automatisaation hyödyntäminen liikenteessä on vasta alussa, ja uusia liikkumispalveluja ja -teknologioita kehitetään kiihtyvällä tahdilla.

  Tampereella toimii aktiivinen älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysverkosto ITS Factory. Verkosto toimii Älykkään liikkumisen ekosysteemin moottorina. Verkoston tavoitteena on tuottaa liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja sujuvaan, kestävään ja turvalliseen liikenteeseen. Siinä on nykyään yli 70 jäsentä ja lisäksi sen partnereita ovat ITS Finland -verkosto ja aihealueen valtiolliset toimijat. Pääteemana on pikaraitiotiehen perustuvan joukkoliikennejärjestelmän luominen, mukaan lukien autonominen sähköinen syöttöliikenne ja MAAS-palveluiden käyttöönotto.

  AI ja analytiikka

  Tavoitteena on AI-ekosysteemin luominen sekä sen systemaattinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. AI-ekosysteemi edistää alueen yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kasvua lisäämällä tietoisuutta datan keräämisen, analytiikan ja tekoälyn hyödyistä. Ekosysteemi vahvistaa Tampereen houkuttelevuutta AI-osaamiskeskittymänä. Tavoitteena on myös tukea kaupunkia tekoälyn ja analytiikan hyödyntämisessä mm. suunnittelun ja päätöksenteon tukena sekä toiminnan tehokkuuden optimoinnissa. Lisäksi tavoitteena on tukea kaupunkia tunnistamaan ja kehittämään toimintoja, yhdistämään yrityksiä ja luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

  Startup-ekosysteemi

  Startup-toiminta kehittää uutta innovatiivista liiketoimintaa ja luo toimintamalleja liiketoimintaekosysteemeihin. Se näkyy läpileikkaavasti eri aloilla ja synnyttää uusia tuotteita ja palveluita, jotka ovat lähtökohtaisesti skaalautuvia ja tähtäävät kansainvälisille markkinoille. Yrittäjyyttä tukevat palvelupolut, korkeakoulujen tutkimustyö ja vakiintuneiden yritysten uusiutumisen tarve edistävät startupien syntymistä spin-offeina tai uusina yrityksinä. Startupit ovat myös tärkeässä roolissa julkisen rahoituksen ja yksityisten pääomasijoitusten houkuttelemisessa alueelle.

  Startup-yritysten, -palveluiden ja -yhteisöjen keskittymä Platform 6 muodostaa ekosysteemin kärjen, jonka avulla kehitetään toimintaa ja vahvistetaan verkostoja kiinteässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

  Muut ekosysteemit

  Terveysteknologia

  Tampereen kaupunkiseudulla on ainutlaatuinen yhdistelmä terveysteknologiaan ja -palveluihin liittyvää tutkimusta, liiketoimintaa ja palveluita. Kaupunkiseudulla on vahvaa osaamista tutkimuksessa, tuotekehityksessä ja innovoinnissa, joissa yhdistyvät lääketiede, biotekniikka- ja informaatio sekä teknologia. Kaupin hyvässä kasvussa olevalla kampusalueella sijaitsevat Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveystieteiden yksiköt sekä Tampereen yliopistollinen keskussairaala; kampuksella on myös huippututkimuksen yksiköitä ja erikoissairaaloita.

  Siellä toimii kasvava joukko life sciencen ja terveysteknologian tuotteita kehittäviä yrityksiä. Lisäksi Hervannassa on Tampereen yliopiston teknologiakampus ja keskittymä korkean teknologian yrityksiä, jotka toimivat suoraan tai välillisesti terveysteknologian arvoketjuissa. Business Tampere vahvistaa ekosysteemin toimintaa markkinoimalla tätä kokonaisuutta ja sen yksittäisiä yrityksiä potentiaalisille kansainvälisille kumppaneille, avaamalla sijoittajien ja yritysten dialogia sekä edistämällä yrityssijoittumisia seudulle.

  Elämystalous

  Tarinankerronta on keskeistä kaikelle liiketoiminnalle ja siihen liittyvää osaamista on kaupunkiseudulla runsaasti. Kehittyvät peli-, elokuva- ja TV-toimialat yhdessä vahvan elämyksellisyyden ja tapahtumallisuuden kanssa rakentavat Tampereen kaupunkiseudusta asukkaille ja matkailijoille kiinnostavan ympäristön. Tämä tukee kannattavaa liiketoimintaa ja sen uudistumista sekä houkuttelee osaajia.

  Euroopan kulttuuripääkaupunkihaku

  Tampereen haku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi näkyy Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategian kaikilla osa-alueilla.

  Kulttuuripääkaupunkihaulla on keskeinen merkitys liiketoiminnan edistäjänä. Se tuottaa myönteisiä mielikuvia toimintaympäristöstä ja rakentaa sitä kautta alueen veto- ja pitovoimaa sekä tasokasta elämänlaatua, joka houkuttelee eri alojen huippuammattilaisia alueelle.

  Kulttuurista nouseva elämyksellisyys vaikuttaa suoraan yritysten liiketoimintaan: se parantaa yrityskokemusta ja innovaatio- ja uudistusmiskykyä sekä lisää kilpailukykyä ja jalostusarvoa.

  Seudun matkailuun liittyvää strategiaa käsitellään erikseen Tampereen kaupunkiseudun matkailustrategiassa, jonka Visit Tampere on laatinut yhdessä matkailuyrittäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Se ohjaa toimintaa vuoteen 2025 saakka.

  Peliala

  Tampereen kaupunkiseutu on Suomen pelikehityksen kakkosaluetta. Seudulla toimii noin 30 pelinkehittäjäyritystä, ja monet niistä ovat merkittäviä toimijoita alallaan. Kesällä 2019 pelialan yritykset perustivat Tampereelle yhdistyksen. Pelialan liiketoiminnan kehittämiseen panostetaan myös mm. hautomotoimintaa tukemalla. Tampereella toimii Suomen johtava pelitutkimuskeskus osana korkeakouluyhteisöä. Pelialan ekosysteemin kehittämisessä keskeistä on osaajien saatavuuden turvaaminen ja nimenomaan pelialan liiketoimintamallien osaaminen.

  Liiketoimintaekosysteemien kokonaisuus elää ja kehittyy jatkuvasti, kun uusia osaamisalueita ja yrityksiä nousee esille.

  Ilmailu

  Tampereen kaupunkiseudulle on muodostunut merkittävä ilmailun ekosysteemi, johon kuuluvat yksityiset koulutuksentarjoajat ja teknologiakehittäjät, korkeakoulut, lentokenttäoperaattori sekä moninaisesti muut eri sidosryhmät. Suomen johtavat ilmailualan osaajat ovat perustaneet kansainvälisesti ainutlaatuisen kumppanuusverkoston, jonka tavoitteena on kehittää ilmailuun, liikkumiseen ja niiden hallintaan liittyviä vientituotteita sekä sitä myöten tehdä Suomesta ilmailualan koulutuksen kärkimaa.

  Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu ovat käynnistämässä maan ensimmäistä ilmailualan korkeakoulutukseen liittyvää koulutusvientihanketta, jossa maksullista koulutusta tarjotaan Suomen ja Euroopan ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Kokonaisuus muodostaa myös yhden Business Tampereen osaamisvientitoimenpiteiden kärkialoista.

  Esille nostettuja ajatuksia toimenpiteiden kohdentamisesta

  Ekosysteemien kehittämisessä tulee olla tavoite globaalilla tasolla, verkostojen merkitys korkea.

  Luodaan yhdessä skaalautuvia ratkaisuja, mutta myös suojataan immateriaalioikeudet. Toimintamalleina nopeat kokeilut, avoimuus verkostoitumisessa, ratkaisujen suojaaminen kansainvälistyttäessä sekä julkisen ja yksityisen yhteistyö ekosysteemeissä (public-private-partnerships).

  Kansallisen rahoituksen, erityisesti Business Finland -rahoituksen saatavuus ja pitkäjänteisyys. Huomioitava myös apu immateriaalioikeuksien suojaamisessa.

  Yritysten ja koulujen yhteistyö, erityisesti ammattitason koulutuksessa jotta tulevaisuuden tarpeisiin voidaan vastata.

  Muodostetaan Creative Business Tampere -kokonaisuus, joka kokoaa osaamisen läpileikkaavasti eri toimialoilla ja huolehtii kulttuuripääkaupunkihaun yhteydessä elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittymisestä. Tämä mahdollistaa edelleen kulttuuripääkaupunkihankkeen AR/VR, peliteollisuus ja digitaaliset alustat-kokonaisuuden edistämisestä osana Creative Business Tampere-kokonaisuutta.

  Takaisin ylös