Skip to content

Business Tampere (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy) yhteystietorekisterijärjestelmän tietosuojaseloste

Rekisterin nimi

Business Tampereen (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy) yhteystietorekisteri.

Rekisterin pitäjä

Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, (Business Tampere, y-tunnus 2252888-5), Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere, www.businesstampere.com.

Yhteyshenkilö, Tietosuojavastaava

Merja Telenius
Projektiasiantuntija
Business Tampere
merja.maijala@businesstampere.com
p. 050 486 1253

Rekisteriä pidetään Tampereen seudun yrityksistä, seudulle houkuteltavista yrityksistä sekä muista Tredea Oy:n yhteistyökumppaneista (yrityksistä, organisaatioista, yhteisöistä sekä yksityisistä henkilöistä) yrityspalvelun helpottamiseksi, yhteistyösuhteiden hoitamiseksi sekä hyödyllisen tiedon jakamiseksi seudun yrityksille. Henkilötietojen antaminen ja käsittely perustuu rekisteröidyn asiakassuhteeseen ja tai suostumukseen.

Rekisterin tietoja käytetään Tredean tuottaman yrityspalvelun laadun ja laajuuden varmistamiseksi, Tampereen seudun yrittäjyysympäristöä parantavien uutisten levittämiseen sekä uusien yritysten sijoittumiseksi Tampereen seudulle. Lisäksi rekisteri tukee tutkimustoimintaa ja tilastointia. Yrityspalveluita ja -tapahtumia koskevien, markkinointiviestien lähettäminen perustuu vastaanottajan suostumukseen.

Rekisteri koostuu seuraavista yritystiedoista: – etu- ja sukunimet (sekä etuliite) – titteli – yrityksen nimi/yhteisön nimi (ja osasto) – yrityksen y-tunnus – profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala) – ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät) – osoitetiedot – puhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon) – sähköpostiosoite – www-osoitteet – yhteydenottojen kieli – asiakkaan itsensä antamat lisätiedot – asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen) – mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)

Tiedot saadaan suoraan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Tilastokeskus, Suomen Tehomax, Finder, Kaupparekisteri, Yritystietojärjestelmä ja Verohallinto.

Rekisteritietoihin pääsee ainoastaan rekisterinpitäjä, eli Business Tampereen henkilöstö ja palveluntuottajan tekniset henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa ensisijaisesti oma henkilöstö.
Takaamme palveluntuottajien kanssa tehdyin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Poikkeus voidaan tehdä tapauksissa, joissa katsotaan, että kolmannella osapuolella on tarjota yrityksille erityistä tietoa tai etua. Henkilötietoja ei missään tilanteessa luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisille osapuolille.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tällaisissa tapauksissa riittävästi tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse.
Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida. Tapahtumiin liittyvät ilmoittautumistiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia. ESR- ja EAKR-hankkeissa sekä muissa julkisrahoitteisissa hankkeissa noudatetaan kyseessä olevan ohjelmakauden ja rahoittajan edellyttämiä tietojen säilytysaikoja.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet

  • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
  • saada pääsy tietoihin (oikeus tarkastaa rekisterin sisältämät henkilötiedot)
  • oikaista tietoja
  • poistaa tiedot (tulla unohdetuksi)
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • vastustaa tietojen käsittelyä
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Rekisteröidyllä oikeus on milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Kun haluat käyttää oikeuksiasi rekisteröitynä, sinun tulee lähettää kirjallinen pyyntö yhteyshenkilölle (merja.telenius (at) businesstampere.com).

Mikäli koet, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle (http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

Järjestelmä toimii Business Tampereen palveluntarjoajan palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat EU / ETA alueella, vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa.

Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida. Tapahtumiin liittyvät ilmoittautumistiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia. ESR- ja EAKR-hankkeissa sekä muissa julkisrahoitteisissa hankkeissa noudatetaan kyseessä olevan ohjelmakauden ja rahoittajan edellyttämiä tietojen säilytysaikoja.


Lisätietoja

Merja Maijala

PROJEKTIASIANTUNTIJA

merja.maijala@businesstampere.com
050 486 1253

Back to top