Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalvelut, ekosysteemi- ja toimija-analyysi

  Kaksi liikemiestä työskentelemässä kannettavan tietokoneen ääressä.

  Päivitys 23.2.2024: lisätty vastaukset tulleisiin lisätietopyyntöihin.

   

  Tarjouspyyntö liittyy Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n kehittämishankkeeseen Pirkanmaan EU -kyvykkyyden kasvattaminen uudelle tasolle (PEUKKU). Business Tampere Oy toteuttaa hankkeen 1.1.2024 – 31.12.2024 välisenä aikana, kohdealueena Tampereen kaupunkiseutu.

  Hankintamenettely

  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.

  Koska kyseessä on käänteinen kilpailutus, tarjousten hinnan tulee olla 8.000 euroa (+alv0%).

  Tilaaja valitsee tarjoajan, joka täyttää kohdassa 4 asetetut soveltuvuusvaatimukset (jatkossa Palveluntuottaja), tuottamaan hankinnan kohteena olevaa palvelua perustuen kohdan 6 Valinta-ja vertailuperusteet mukaisesti. Pirkanmaan liitto voi rahoittajana asettaa rajoituksia hyväksyä joidenkin osapuolien osallistumista palveluntarjoajana.

  Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.

  Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

  Tarjouspyyntö on julkaistu Business Tampereen internetsivustolla 5.2.2024 mennessä ja lähetetty ainakin 3-5 potentiaaliselle tarjoajalle.

  Hankinnan kohde

  Tarjouspyyntö sisältää seuraavan kokonaisuuden käytännön suunnittelun, toteutuksen, tulosten analysoinnin ja koostamisen toimeksiantajan käyttöön:

  Ekosysteemi- ja toimija-analyysi, asiakasryhmien määrittely ja asiakasryhmälähtöinen palvelutarpeiden identifioiminen erityisesti keskittyen innovaatiokyvykkyyksien parantamiseen EU-rahoitusta hyödyntämällä. Ensisijainen tarve on siis löytää kohderyhmästä innovaatiokyvykkäät ja -halukkaat yritykset valituista potentiaalisimmista 2-5 ekosysteemistä, joille voidaan hankinnan jälkeen rakentaa tarkempia palvelumalleja. Tämän analyysin pohjalta toimeksiantajan pitää pystyä kehittämään asiakasryhmäkohtaisia palveluita kohderyhmälle.

  Kohderyhmä on Tampereen seudun innovaatiokyvykkäät ekosysteemit ja niiden yritykset. Tämä tarkoittaa mm. teknologiakehitysyrityksiä sekä valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä. Kohderyhmä tarkennetaan tilaajan ja palveluntarjoajan kanssa yhteistyössä, mutta lähtökohtaisesti kohderyhmästä tiedon kerääminen on palveluntarjoajan ydintehtävä.

  Tarjouksessa tulee kuvata toimija-analyysin, asiakasryhmien määrittelyn ja palvelutarpeiden identifioimiseen pääsemisen prosessi ja toteutustapa. Toimenpiteet voivat tarkoittaa mm. haastatteluita, yhteiskehittämistyöpajoja ja vastaavia menetelmiä. Jos suunnitelmassa esitetään live-työpajojen tai muiden tilaisuuksien järjestämistä livenä, tilaaja huolehtii tila- ja tarjoilukustannuksista erikseen sovittavalla tavalla.

  Tilaaja määrittelee yhdessä valitun Palveluntuottajan kanssa hintaan sisältyvät tarkemmat toimenpiteet ja niiden laadun. Sisällöntuotannon ja raportoinnin yksityiskohtainen sisältö tarkennetaan sopimusneuvottelujen yhteydessä Tilaajan ja Palveluntuottajan kesken. Kaikki kirjallinen materiaali tuotetaan suomen kielellä. Hankeraportointia varten käytettävä kieli on suomi.

  Hyödynnettyjen toimintamallien ja prosessien tulee olla sellaisia, että ne voidaan raportoida hankkeen julkisina tuloksina. ts. Tilaajalla tulee olla oikeudet syntyneisiin toimintamalleihin ja edelleen oikeuksien siirtämiseen hankkeen julkisiksi tuloksiksi.

  Palveluntuottaja voi tarjouksensa toimenpidesuunnitelmassa edelleen kehittää esitettyä alustavaa suunnitelmaa ja laajentaa sitä, tai ehdottaa perustellusti vaihtoehtoista etenemistapaa.

  Tarjouspyyntöön liittyvät tarkemmat kysymykset ja vastaukset

  Mahdollisia tarjouksen laadintaan liittyviä kysymyksiä voi esittää ajalla 5.2.-22.2.2024 sähköpostitse osoitteella jari.ahola@businesstampere.com.

  Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Lisätietopyyntö: PEUKKU -asiantuntijapalvelut”.

  Vastaukset julkaistaan Business Tampere:en sivulla https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/tarjouspyynnot/ viimeistään 23.2.2024. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun vuoksi vastaamme tarjouspyyntöön liittyviin kysymyksiin ainoastaan kootusti edellä mainitulla tavalla.

  Kysymykset ja vastaukset:

  Voidaanko Sopimusluonnoksen Immateriaalioikeudet -kohdassa selvyyden vuoksi todeta, että ”Palveluntuottaja ei vastaa aineistosta muulle kuin Tilaajalle eikä aineiston käyttämisestä muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseensa”?

  Palvelusopimuksissamme kuntien kanssa meillä on velvoite luovuttaa heille (mikäli mikään laki ei estä) käyttämiemme palveluiden tuotokset. Sopimuksen ehdot rajaavat palveluntuottajan vastuun siihen, että lopputulosta käytetään sopimuksen mukaisesti ja sen tarkoittamaan käyttötarkoitukseen. Jos palveluntuottajalla on oikeudet luovuttaa eteenpäin heillä olevaa materiaalia, tämän ei pitäisi olla riippuvainen tulosten hyödyntäjästä käyttötarkoituksen pysyessä samana.

   

  Sopimusluonnoksen kohdan ”Henkilötietojen käsittely” mukaan: ”Tilaajalla on oikeus valtuuttaa valitsemansa auditoija suorittamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa auditointia.” Voiko tilaaja täsmentää kohtaa siten, että auditoija voi olla sen valitsema riippumaton auditoija?

  Tämä kohta on sopimuksessa tietosuojavaltuutetun ohjeen mukaisesti ja säilyttää meillä tosiasiallisen mahdollisuuden varmistua siitä, että henkilötietojen käsittely on hoidettu sopimuksen mukaisesti.

   

  Sopimusluonnos ei sisällä lainkaan konsultin vahingonkorvausvastuuta rajoittavia ehtoja. Voiko tilaaja lisätä sopimusluonnokseen seuraavat konsultin vastuuta koskevat ehdot? ”Palveluntuottaja on vastuussa Tilaajalle virheensä tai laiminlyöntinsä aiheuttamista välittömistä vahingoista, jotka johtuvat Palveluntuottajan virheestä tai laiminlyönnistä. Vahingonkorvauksen määrä on enintään Palveluntuottajalle toimeksiannosta suoritetun palkkion suuruinen. Palveluntuottajalla ei ole korvausvelvollisuutta Tilaajalle aiheutuvista välillisistä vahingoista. Palveluntuottajan vastuu päättyy KSE 2013 kohdan 3.2.6 mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa kolmannelle aiheuttamistaan vahingoista voimassa olevan lainsäädännön mukaan.”

   

  Tarjouspyynnön kohdassa 5.2 Sopimusehdot oli mainittu seuraavaa:

  Palveluntuottajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Mikäli Palveluntuottaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtojaan ja oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan.

  Tarjouspyynnössä tai sen liitteenä olevassa sopimusmallissa ei kuitenkaan eritellä konsultin vastuista vahingonkorvauksen suhteen. Onko näiden suhteen mahdollista soveltaa Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja (KSE 2013)?

  Vahingonkorvauksen rajaaminen toimeksiannon palkkion suuruuteen on mahdollista lisätä sopimukseen.

   

  Ovatko ekosysteemien vetäjät allokoineet resursseja osallistuakseen tätä selvitystyötä tukeviin toimiin ja millä tasolla ekosysteemeistä sekä jäsenyrityksistä on dataa saatavilla työn lähtötiedoiksi?

  Palveluntarjoajan tulee tarjouksessaan kuvata tarjouksensa sisältö ja mahdolliset riippuvuudet tilaajalta edellytettävistä toimeksiantoa tukevista palveluista. Ekosysteemien jäsenyrityksistä on saatavilla rajoitetusti tietoa lähtötiedoiksi.

  Tutustu tarkemmin tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin

  Tarjouspyyntö: Asiantuntijapalvelut, ekosysteemi- ja toimija-analyysi

  Sopimusluonnos

  Henkilötietojen käsittelyn ehdot

  Takaisin ylös