Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Strategiset tavoitteet ja toiminnan suuntaviivat

  Digitaalisuutta ja dataa hyödyntämällä kilpailukykyinen matkailun ekosysteemi

  Visit Tampere edistää kumppaniyritysten digitaalisuutta, missä olennaisena tekijänä on sähköinen kaupankäynti varaukset mukaan lukien. Koko prosessin pitää sujua katkeamatta reaaliajassa aina suunnittelusta varaukseen ja maksamiseen. Visit Tampere on mukana etsimässä sopivia digitaalisia alustoja ja järjestelmiä (avoimet rajapinnat), joita kumppaniyritykset voivat hyödyntää ja jotka kaikki palvelevat yhteistä ekosysteemiä. Koulutuksen ja konkreettisen avun tarjoaminen on osa tätä kokonaisuutta, kuten myös kyseessä olevan tiedon välittäminen toiminnan tueksi.

  Tiedolla johtaminen

  Lukuisat tutkimukset, tilastot, markkinatieto ja monipuolinen saatavilla oleva muu data eri lähteistä mahdollistavat menestyksen ja Tampereen seudun kasvun matkailu- ja tapahtumamarkkinoilla. Erilaisen tiedon yhdistäminen ja sen hyödyntäminen auttavat tekemään oikeita päätöksiä ja valintoja markkinoilla.

  Tietoa ja dataa hankitaan ja jaetaan yhdessä yhteistyössä Business Finlandin, muiden kaupunkien ja kumppaniyritysten kanssa. Tietoa jaetaan ja tuotetaan kumppaneille, muille sidosryhmille ja erityisesti medialle. Tietoa ja dataa jalostetaan ja markkinatietoa valjastetaan päätösten tueksi. Datan keräämisessä kumppaniyrityksillä on tärkeä rooli tuoda tietoa asiakkaiden kokemuksista ja oman liiketoiminnan kehityksestä Visit Tampereelle, jotta saadaan arvokasta tietoa toimenpiteiden vaikutuksista.

  tampereen kaupunki tyoelama people at work laura vanzo 18 1

  Paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostojen vahvistaminen

  Visit Tampere on päävastuussa paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostojen vahvistamisessa. Visit Tampere uudistaa Visit Tampere Partners – kumppanuusmallia, vahvistaa kumppanuuspolkuja ja vuoropuhelua kumppaniyritysten kanssa. Lisäksi kumppaniyritykset osallistuvat aktiivisesti kumppanuusmallin kehittämiseen ja Visit Tampere Partners -verkoston toimintaan. Kumppaniyrityksiä innostetaan toimimaan kestävästi, digitaalisesti ja kansainvälisesti kannustimien avulla.

  Kumppaniyritykset vaikuttavat kumppanuustilaisuuksien sisältöihin ja Visit Tampere tarjoaa mahdollisimman houkuttelevia ja inspiroivia koulutuksia ja puheenvuoroja liiketoiminnan kehittämiseksi. Uusia ja kehittyviä kumppaneita hankitaan verkostoon kaikille avoimilla tilaisuuksilla. Lisäksi työnjakoa ja vastuita selkeytetään kumppaniyritysten ja Visit Tampereen välillä.

  Visit Tampere osallistuu aktiivisesti paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin (Visit Finland, Finland Convention Bureau, ICCA, Congress Network Finland CNF, Suoma ry, Tampereen Kauppakamari, yrittäjäjärjestöt).

  visit tampere rauhaniemi winter february 2021 laura vanzo 10

  Rohkealla Tampereen seudun markkinoinnilla lisäarvoa kumppaneiden markkinoinnille ja myynnille

  Strateginen markkinointi

  Visit Tampere on vastuussa strategisesta markkinoinnista, jolla tarkoitetaan arvon löytämistä, arvon tuottamista, ja arvon viestimistä matkailijoille tehokkailla toimenpiteillä. Se on ennen kaikkea rohkeutta, osaamista ja luovuutta. Näin tunnistetaan Tampereen mahdollisuudet menestyä kansainvälisillä ja kotimaisilla markkinoilla, vahvistetaan Tampereen brändiä ja levitetään sen viestejä tehokkaasti.

  Visit Tampere johtaa toimenpiteiden suunnittelua ja osallistaa kumppaniyritykset suunnitteluun vuosittain. Visit Tampere koostaa vuosittaisen suunnitelman, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen kumppaniyritykset osallistuvat aktiivisesti. Vuoropuhelua vahvistetaan erilaisin keinoin tilaisuuksissa, kasvotusten kumppaniyritysten kanssa ja sähköisissä kanavissa. Vuosittain suunnitelmat peilataan strategisten kumppaneiden, kuten Visit Finlandin, Finland Convention Bureaun (myöhemmin Business Finland) ja muiden strategisten kumppaneiden (mm. liikenneyhtiöt) sekä alueiden linjauksiin.

  Tietoa ja dataa hyödynnetään systemaattisesti suunnitelmissa ja toimenpiteiden toteuttamisessa. Tietoa ja dataa jalostetaan ja kohdemarkkinatietoa valjastetaan päätösten tueksi.

  Viestien ja kohderyhmien kirkastaminen

  Visit Tampere kirkastaa markkinointiviestejä sekä kohderyhmiä hyödyntäen Tampere.Finland-brändiä. Myös kumppaniyritykset sitoutetaan kohderyhmiin ja markkinointiviesteihin, jotta viestit leviävät mahdollisimman tehokkaasti. Kumppaniyrityksiä innostetaan käyttämään yhteisiä markkinointiviestejä erilaisten kannustimien avulla, joita kehitetään kumppanuusverkostossa.

  Tampereen seudun näkyvyyttä kasvatetaan ja vahvistetaan valituilla kohdemarkkinoilla, joita ovat saksankielinen Eurooppa, Japani, Venäjä, Kiina ja kotimaa. Kansainväliset kohdemarkkinat pohjautuvat Business Finlandin ja muiden alueiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kansainvälisillä markkina-alueilla toimitaan aina yhdessä Visit Finlandin, muiden alueiden ja valikoitujen kumppaniyritysten kanssa.

  Kotimaassa toimitaan yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. Visit Tampere koordinoi yhteistyötä ja varmistaa Tampereen brändin näkyvyyden ja viestien leviämisen omalla sivustollansa ja sosiaalisen median kanavissa myös kotimaassa. Tarvittaessa hyödynnetään myös muita toimenpiteitä tai kanavia viestin leviämisessä, kun kotimaan kohderyhmät on kirkastettu. Kumppaniyritykset ovat merkittävässä roolissa kotimaassa. Ne levittävät ja toistavat brändin mukaisia markkinointiviestejä, myyntipuheita, visuaalista materiaaleja (videot ja kuvat) omille kohderyhmilleen.

  visit tampere nekalan siirtolapuutarhan sauna saunakonkeli laura vanzo 3

  Markkinoinnin ja myynnin katkeamaton ketju

  Myynnin ja markkinoinnin katkeamaton ketju mahdollistaa parhaimmillaan tehokkaan yhteistyön Visit Tampereen ja kumppaniyritysten välillä sekä tulosten maksimoinnin. Tavoitteena on, että markkinointi ja myynti ovat sujuva ja yhtenäinen prosessi, joka kietoutuu saumattomasti yhteen.

  Visit Tampere valitsee kanavat ja toimenpiteet markkina-alueittain, jolloin huomioidaan markkina-alueiden erityispiirteet. Kanavissa painotetaan digitaalisuutta, koska yksittäisten matkailijoiden määrä kasvaa globaalisti ja digitaaliset alustat ovat merkittävässä roolissa matkailun kehityksessä.

  Rohkeutta toimenpiteisiin ja valintoihin!

  Visit Tampere mahdollistaa ja koordinoi alueen taktisia markkinointi- ja myyntitoimenpiteitä niin kansainvälisesti kuin kotimaassakin. Taktiset toimenpiteet keskittyvät digitaalisiin kanaviin. Visit Tampere koordinoi ja keskittyy muodostamaan selkeän viestin taktisissa markkinointi- ja myyntitoimenpiteissä.

  Kumppaniyritykset ovat vastuussa omasta markkinoinnistaan ja yhteisten toimenpiteiden osalta myynnistä, asiakkaiden jälkimarkkinoinnista ja -hoidosta.

  Kotimaan markkinointi- ja myyntitoimenpiteissä kumppaniyritykset ovat pääroolissa. Visit Tampere koordinoi yhdenmukaisen viestin ja painottaa toimenpiteitä niihin kuukausiin, jolloin Tampereella hotellien käyttöasteet ovat tunnetusti Suomen keskimääräistä tasoa alhaisemmat. Kumppaniyritykset vastaavat omasta markkinoinnistaan ympärivuotisesti.

  Sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuilla pyritään tavoittamaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti oikeita kohderyhmiä ja viestimään tarinoista sekä mielenkiintoisista ilmiöistä Tampere.Finland-brändin avulla. Visit Tampereen rooli on viestiä alueen mielenkiintoisista ilmiöistä ja tarinoista visuaalisesti videoilla ja kuvilla. Kumppaniyritykset luovat sisältöä, tarinoita ja ilmiöitä, jotta kansainvälinen tunnettuus voi kasvaa ja kotimainen kiinnostavuus säilyy. Visit Tampereen verkkosivujen merkitys digitaalisissa kampanjoissa kasvaa; ne yhdistävät houkuttelevan markkinointimateriaalin ja olemassa olevat digitaaliset myyntikanavat luoden mahdollisimman mutkattoman ostopolun. Sivusto optimoidaan jokaiselle kielimarkkinalle erikseen. Kumppaniyritysten tulee myös tarkastella ja kehittää omia digitaalisia kanaviaan nykypäivän asiakkaan tarpeet huomioiden. Kumppaniyritykset hyötyvät Visit Tampereen kampanjoista parhaiten, kun heidän omat verkkosivunsa ja myyntikanavansa ovat kunnossa.

  Tärkeässä roolissa markkinoinnissa ovat media ja vaikuttajat, jotka valitaan markkina-alueittain. Yleisesti mediaa ja vaikuttajia hyödyntävät kohteet pystyvät kasvattamaan tunnettuuttaan ja menestyvät globaalissa kilpailussa.

  Visit Tampereen toiminnassa korostuvat vaikuttajat ja media. Aiemmin menestyneitä vaikuttajamarkkinointikonsepteja (esim. InstaCamp) hyödynnetään ja jalostetaan edelleen. Visit Tampere ja Business Finland kutsuvat alueelle yhdessä kohdemarkkinoiden vaikuttajia ja mediaa. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia myös muihin keinoihin lisätä Tampereen näkyvyyttä kohdemarkkinoilla. Kumppaniyritykset ovat tärkeässä roolissa sisällön tuottamisessa ja tarjoavat tuotteita, palveluita ja ilmiöitä aktiivisesti Visit Tampereelle. Niistä koostetaan vierailujen ohjelmat vaikuttajille ja medialle.
  Kiertomatkailua ja digitaalisia jälleenmyynti- ja suoramyyntikanavia

  Kotimaisessa ja kansainvälisessä kilpailussa menestystekijöitä ovat kaupunkien ja kumppaniyritysten mielenkiintoinen sekä monipuolinen tarjonta (ohjelmapalvelut, hotellit, ravintolat jne.), jotka ovat helposti ostettavissa digitaalisesti, verkossa ja matkanjärjestäjiltä. Näin kaupungin näkyvyys kasvaa, ostettavuus helpottuu ja tarjonta tehdään näkyväksi.

  Kansainvälisiä asiakkaita tavoitellessa yhteistyö eri kaupunkien ja kumppaniyritysten välillä on tärkeää. Heille markkinoidaan myös kiertomatkailutuotteita, jotka eivät noudattele maiden, kaupunkien, kuntien tai maakuntien rajoja. Tampere on tärkeää saada osaksi Pohjoismaihin, Baltiaan ja Suomeen (Helsinki, Lappi, Järvi-alueet) saapuvaa kiertomatkailua niin yksittäisten vierailijoiden kuin ryhmämatkojen osalta.

  visit tampere kesakeidas keskustori summer oasis 2021 laura vanzo 8

  Tulevaisuudessa tärkeässä roolissa ovat kumppaniyritysten omat suoramyyntikanavat, globaalit jälleenmyynti- ja suosittelukanavat sekä niiden väliset rajapinnat niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Kumppaniyritysten omilla suoramyyntikanavilla (esim. Bókun, BookVisit) tarkoitetaan kumppaniyritysten omilla sivuilla olevia verkkokauppoja, jotka mahdollistavat tuotteiden myynnin vuorokaudenajasta ja paikasta riippumatta. Asiakkaan näkökulmasta ostaminen on helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Jälleenmyyntikanavat (Finnair, AirBnB Experiences, Hotels.com, Booking.com, Ebookers) mahdollistavat myös ristiinmyymisen ja tuotteiden laajemman paketoinnin yhdeksi kokonaisuudeksi. Suosittelumarkkinointi on tärkeää ja se on myös osa suora- ja jälleenmyyntikanavia. Kumppaniyritysten tulee toiminnassaan huomioida myös erilliset suosittelukanavat, kuten TripAdvisor.

  Visit Tampere kouluttaa ja innostaa kumppaniyrityksiä käyttämään digitaalisia suora-, jälleenmyynti- ja suosittelukanavia. Lisäksi Visit Tampere yhdistää toimijoita keskenään ja auttaa mahdollistamaan ristiinmyymisen eri toimijoiden välillä. Visit Tampere nostaa näitä suoramyyntikanavia entistä vahvemmin esiin verkkosivuillaan ja somekanavissaan, vahvistaen näin asiakkaan ostopolkua. Toimintojen tehokkuus edellyttää, että yrityksillä on käytössä aiempaa enemmän omia verkkokauppoja ja he ovat mukana heille sopivissa myyntikanavissa.

  Globaalien suoramyynti- ja jälleenmyyntikanavien merkityksen kasvaessa myös matkajärjestäjät ovat merkittävässä roolissa. Yksittäisten matkailijamäärien kasvaessa vapaa-ajan matkanjärjestäjät erikoistuvat erilaisiin ryhmämatkatuotteisiin (esim. kalastus- ja pyörämatkailu) ja tuotteistavat tarjontaa myös yksittäisille vierailijoille. Merkittävässä roolissa ovat kiertomatkat Suomessa ja Pohjoismaissa.

  Visit Tampereen ja Business Finlandin rooli on matkanjärjestäjän työssä merkittävä. Visit Tampere ja Business Finland tapaavat kohdemarkkinoilla järjestettävissä workshopeissa ja messuilla matkanjärjestäjiä. Yhteistyössä Business Finlandin kanssa alueelle kutsutaan matkanjärjestäjiä, jotka myyvät tuotteita kansainvälisille kohderyhmille. Kumppaniyrityksiä innostetaan ja kannustetaan kohdemarkkinoiden toimenpiteisiin. Tutustumisvierailuissa Visit Tampere johtaa suunnittelua, koordinoi ohjelman ja valitsee kumppanuusverkostosta sopivat yritykset mukaan vierailuille. Kumppaniyritykset puolestaan kehittävät mielenkiintoisia tuotteita ja palveluita sekä tarjoavat tuotteitaan aktiivisesti tutustumisvierailulle. Lisäksi kumppaniyritykset ovat vastuussa kaupanteosta ja jälkihoidosta.

  business tampere labrathon 2020 nomicam mirella mellonmaa 8

  Tiede ja tutkimus Tampereen alueen vahvuutena

  Tampereen seudun kasvava kokoustarjonta ja uusi areena vahvistavat Tampereen merkittävyyttä kongressi- ja kokousbisneksessä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tampereen korkeakouluyhteisö ja kansainvälisesti verkostoituneet tieteentekijät luovat hyvän pohjan kansainvälisten kongressien määrän kasvulle Tampereella.

  Tamperelainen yrityssektori on puolestaan merkittävä yhteistyökumppani, joka lisää Tampereen vetovoimaa yrityskokouksille sekä kannustematkoille kotimaassa ja kansainvälisesti.

  Kongressi- ja yritystapahtuma-alan tulo- ja työllisyysvaikutus on kaupungeille merkittävä. Kongressivierailijoiden viipymä on pitkä suhteessa vapaa-ajan matkailijoihin (5 päivää) ja rahaa käytetään keskimääräistä matkailijaa enemmän. Yksittäinen kongressidelegaatti käyttää vierailunsa aikana 1340 euroa (FCB, Delegaattitutkimus 2016).

  Tampere Convention Bureau (TCB) on osa Visit Tamperetta ja houkuttelee kaupunkiin potentiaalisia kansainvälisiä tiedetoimijoita. Lisäksi TCB innostaa paikallisia tieteentekijöitä järjestämään Tampereella kongresseja. Merkittävä strateginen kumppani TCB:lle on Tampereen uudistunut korkeakouluyhteisö. TCB johtaa kongressien hakuprosesseja hyödyntäen Tampereen brändiä, yritysten tarjontaa ja palveluita kongressien sijoittumisessa. Hakupalveluita kehitetään yhteistyössä yliopiston kanssa ja tavoitteena on keskittyä tamperelaisen terveyden-, tekniikan- ja yhteiskunnantutkimuksen painopisteisiin. Kumppaniyritysten kanssa vahvistetaan vuoropuhelua, jotta tamperelainen kokous- ja kongressisektori pystyy vastaamaan laajentuviin tarpeisiin. Lisäksi kumppaniyritykset ovat mukana kongressien hakuprosessissa mahdollisuuksien mukaan ja tarjoavat kongresseille sijoittumispaikkoja. TCB tekee yhteistyössä Finland Convention Bureaun ja kumppaniyritysten kanssa erilaisia toimenpiteitä, jotka lisäävät tunnettuutta kongressi- ja yrityskokouskaupunkina kansainvälisesti ja kotimaassa. TCB pitää myös yhteyttä kansainvälisiin tiedejärjestöihin ja yrityskokouksien järjestäjiin.

  Tampere on merkittävä kotimaisten yrityskokousten ja kannustematkojen alue. Tampereen uudistuva ja kasvava tarjonta tuo lisäpotentiaalia myös kansainväliseen kohderyhmien tavoitteluun. Visit Tampere kirkastaa tavoitteita ja selvittää kumppaniyritysten potentiaalia vastata kannustematkojen ja yrityskokousten tarpeeseen. Tarvittaessa kumppaniyrityksille järjestetään tilaisuuksia kannustematkailu- ja yrityskokouksista.

  Euroopan kulttuuripääkaupunkihaku

  Tampereen haulla Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on keskeinen merkitys matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan edistäjänä. Se tuottaa myönteisiä mielikuvia toimintaympäristöstä ja rakentaa alueen veto- ja pitovoimaa sekä tasokasta elämänlaatua, mikä houkuttelee eri segmenttien kävijöitä alueelle. Kulttuurista nouseva elämyksellisyys vaikuttaa myös yritysten liiketoimintaedellytyksiin parantaen yrityskokemusta sekä innovaatio- ja uudistumiskykyä sekä parantaen alueen kilpailukykyä ja arvonluontia. Visit Tampere osallistuu kulttuuripääkaupunkihaun projekteihin asiantuntijana, markkinoijana ja vaikutuspiirissä olevien ekosysteemien kehittäjänä yhdessä Business Tampereen kanssa.

  atacan ergin northern lights nasijarvi

  Matkailumyönteisellä toimintaympäristöllä ja saavutettavuudella kestävää kasvua ja vetovoimaisuutta

  Alueellisesta markkinoinnista kokonaisvaltaiseen matkailun hallintaan

  Matkailualan valtavassa murroksessa ja toimintakentän laajentuessa Visit Tampereen, kumppaniyritysten ja muiden sidosryhmien roleja tulee selkeyttää. Näin ekosysteemi toimii mahdollisimman tehokkaasti. Visit Tampereen roolina on strategisen suunnittelun, edunvalvonnan ja kehitystyön kautta edistää toimintaympäristön rakentumista ja kehittymistä. Visit Tampere johtaa, suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä yhdessä kumppaniyritysten kanssa ja toimii alueen äänitorvena sekä edunvalvojana matkailu- ja tapahtumakentässä. Siinä keskeisimpänä alueina ovat Tampereen seutu, matkailun suuralueet ja Visit Finland. Tätä kautta on mahdollista kehittää Tampereen kansainvälistymistä ja olla keskeinen osa Järvi-Suomea.

  Suunnitelmien ja toimenpiteiden pitää perustua tietoon, jota kerätään eri tietolähteistä ja muokataan selkeään muotoon. Toimenpiteitä valmistellaan avoimesti yhteistyössä kumppanien kanssa niin kasvotusten kuin digitaalisia työkaluja hyödyntäen.

  Visit Tampereen rooli on toimia yrittäjien ja julkisten matkailutoimijoiden yhteistyöfoorumina, joka mahdollistaa säännöllisesti kohtaamisia eri toimijoiden kesken. Kohtaamisia varmistetaan erityisesti kumppanuusmallissa mukana oleville kumppaneille, mutta osa tilaisuuksista avataan koko Tampereen seudun matkailuelinkeinolle. Näin varmistetaan tiedon kulku mahdollisimman hyvin ja tavoitetaan uusia yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä ja kansainvälistymisestä. Kumppaneilla on tärkeä rooli tuoda tietoa Visit Tampereelle siitä, miten matkailijat ovat kokeneet alueen palvelut.

  Visit Tampereella on tärkeä rooli tuoda esiin matkailunäkökulma toimintaympäristön kehittämisessä. Visit Tampere koordinoi ja tuo keskusteluun matkailun tarpeet ja toiveet, jotka liittyvät muun muassa kaavoitukseen, infrastruktuuriin (esimerkiksi wifi), reitistöihin, turvalliseen opastukseen ja matkailun kasvua tukevaan lainsäädäntöön.

  Saavutettavuuden parantaminen on Tampereen vetovoiman ja matkailun kasvun olennainen edellytys. Samalla liikkumisen hiilijalanjälki on keskeisimpiä matkailun kestävyyshaasteita. Haasteeseen vastataan panostamalla Tampereelle saapuvan matkailijan viipymän pidentämiseen, suoriin lentoyhteyksiin ja kestäviin joukkoliikenneyhteyksiin etenkin raiteilla. Sujuvat raideyhteydet palvelevat sekä kotimaan matkailijoita että ulkomailta saapuvia. Lisäksi Visit Tampere parantaa ja lisää matkailijoiden saatavilla olevia kestäviä liikkumispalveluita Tampereen sisällä ja seutualueella yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. Keskusta ja lähialueet ovat saavutettavissa erinomaisesti omalla lihasvoimalla liikkuen, mikä tuo kilpailuetua.

  lapland hotel laura vanzo 44

  Tavoitteena on luoda myyntialusta (app), josta löytyy kaikki liikenteen tieto ja liput helposti yhdestä paikasta. Tähän sisältyy Tampereen lentoaseman, Helsinki-Vantaan lentoaseman (kaupunkiseudulle), rautatieaseman ja linja-autoaseman liityntäyhteyksien ajantasainen ja tarkka informaatio. Niiden lisäksi myyntialustalle integroidaan sisäisen julkisen liikenteen yhteydet ja tieto pysäköintipaikoista. Myyntialustasta viestitään kumppaniyritysten omilla ja visittampere.fi-sivustolla.

  Strategiset kumppanuudet ja aktiivinen edunvalvonta alueellisesti ja valtakunnallisesti ovat avainasemassa kestävän saavutettavuuden edistämisessä. Kestävyydestä voidaan luoda kilpailuetua muihin alueisiin nähden esimerkiksi rakentamalla yhteinen ja aidosti vaikuttava päästökompensointimalli.

  Kumppaniyritysten kanssa on tärkeää luoda alueen yhteinen kestävän matkailun visio ja päämäärä, sitouttaa toimijat niiden jalkauttajiksi sekä tarjota yrityksille työkalut liiketoiminnan kestävyyden kehittämiseen.

  Kumppaniyritysten liiketoiminnan ja kestävää kasvua tukevan toimintaympäristön systemaattista kehitystyötä viedään eteenpäin Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelman avulla. Strategisena tavoitteena on viedä Tampereen seutu destinaationa mukaan ohjelmaan ja sitouttaa kumppaniyritysverkosto siihen mukaan. Kaupungin ja maaseudun tiivis vuorovaikutus ja paikallisten palvelujen ja tuotannon hyödyntäminen ovat alueen kestävän matkailun ja vetovoiman kivijalkoja. Päämääränä on valjastaa kaupunki- ja järviluonnon potentiaali entistä vahvemmin matkailun valttikortiksi.

  Kuvat: Visit Tampere, Laura Vanzo,  Atacan Ergin, Mirella Mellonmaa

  1. Tutustu matkailustrategian muihin osiin:

   1. Tulevaisuuden muutosvoimat
   2. Nykytila-analyysi
   3. Visio ja missio
   4. Kriittiset menestystekijät
   5. Strategiset tavoitteet
   6. Indikaattorit ja mittarit
  Takaisin ylös