Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Business Tampereen tasa-arvosuunnitelma

  Business Tampereen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on tuoda tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen osaksi työyhteisöjen säännöllistä kehittämistoimintaa ja lisätä työhyvinvointia sekä työssä viihtymistä.

  Business Tampere Oy on asiantuntijaorganisaatio, jonka asioista päätetään johtoryhmässä. Sen jäseniä ovat yrityksen toimitusjohtaja, johtajat ja henkilöstön edustaja.

  Business Tampereen johtoryhmä on jaettu strategiseen ja operatiiviseen johtoryhmään. Molempiin johtoryhmiin kuuluu myös henkilöstön edustaja.

  Henkilöstön edustaja valitaan henkilöstön keskuudesta vaaleilla, ja toimikausi on 2 vuotta.

  Business Tampereen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on tuoda tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen osaksi työyhteisöjen säännöllistä kehittämistoimintaa ja lisätä työhyvinvointia sekä työssä viihtymistä.

  Tasa-arvosuunnitelma perustuu tasa-arvolakiin (1329/2014), jonka tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. (Lähde: Finlex; (1329/2014) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta… 1329/2014 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®.

  Tasa-arvolaki velvoittaa työnantajaa laatimaan tasa-arvosuunnitelman, kun työantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Lain velvoittamana työnantajan tulee laatia tasa-arvosuunnitelma vähintään joka toinen vuosi koskien erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimenpiteet.

  Business Tampereen tavoitteena on tasa-arvoinen, yhdenvertainen, yhteistyökykyinen sekä tuloksekas työyhteisö, jossa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat osa henkilöstöpolitiikkaa ja yrityksen toimintakulttuuria.

  Tasa-arvon edistäminen on kaikkien työyhteisön jäsenten velvollisuus. Johdon sitoutuminen tasa-arvoa edistäviin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin on tärkeää. Business Tampereen tasa-arvosuunnitelma on laadittu yhdessä henkilöstön edustajien ja yhteistoimintatyöryhmän kanssa, ja se on hyväksytetty johtoryhmällä. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilannetta on selvitetty kyselyllä, ja tasa-arvo- ja henkilöstöasioita käsitellään henkilöstöpalavereissa.

  Business Tampereen henkilöstöhallinto vastaa tasa-arvosuunnitelman päivityksestä ja ajantasaisuudesta. Päivitykset hyväksytetään johtoryhmässä kahden vuoden välein.

  Tasa-arvossa on kyse eri sukupuolten samanarvoisuuden hyväksymisestä sekä tasavertaisista mahdollisuuksista toimia työelämässä elämänkokonaisuus huomioiden. Tässä tasa-arvosuunnitelmassa tasa-arvolla tarkoitetaan eri sukupuolta edustavien yhtäläisiä mahdollisuuksia tehdä valintoja, kehittyä työssään ja tulla palkituksi ilman sukupuolesta johtuvia tiukkoja rajoituksia.

  Tasa-arvon edistämisen tavoitteena on samapalkkaisuuden edistäminen. Business Tampereen henkilöstöhallinto tekee vuosittain palkkakartoituksen. Henkilöstöryhmittäin mediaanipalkat julkistetaan henkilöstölle. Business Tampereen johto seuraa palkkatasa-arvon toteutumista. Henkilöstöryhmät on jaettu seuraavasti: johtajat, asiantuntijat ja tukitoiminnot.

  Business Tampereen organisaatio on hierarkialtaan matala. Töitä tehdään asiantuntijatiimeissä sekä tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien ja eri yritysten kanssa. Työ on projekti- ja hankepainotteista.

  Työkulttuuri, johtamiskäytännöt ja laatujärjestelmän mukainen toiminta tukevat oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua. Business Tampere panostaa työntekijöiden oman osaamisen kehittämiseen ja psykologisesti turvallisen työkulttuurin rakentamiseen.

  Työpaikalla edellytetään hyviä esihenkilö- ja alaistaitoja sekä hyvää työyhteisökäytöstä.

  Business Tampereessa ei hyväksytä minkäänlaista kiusaamista, häirintää tai syrjintää.

  Business Tampere on työyhteisö, jossa kohdellaan kunnioittavasti ja arvostavasti toisia työyhteisön jäseniä sekä sidosryhmään kuuluvia. Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa siitä, että kukaan ei joudu sukupuolisen ahdistelun tai muunkaan häirinnän kohteeksi. Johto puuttuu esille tulleisiin tapauksiin aktiivisesti.

  Business Tampereella on toimintaohjeet häirinnän ja kiusaamisen kohtaamiselle.

  Oikeudenmukainen rekrytointi varmistetaan valitsemalla pätevin hakija avoimeen tehtävään. Tehtävänimikkeissä ja työnhakuilmoitusten tehtäväkuvauksissa ei ohjata hakemaan erityisesti esimerkiksi naisia tai miehiä tai tietyn ikäisiä henkilöitä.

  Business Tampereen toiminnassa on otettava huomioon tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen henkilöstöpolitiikassa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön pitää olla jatkuvaa ja sidoksissa jokapäiväiseen esimiestyöhön.

  Hallintotiimi tiedottaa organisaatiossa mahdollisista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita koskevista uusista säännöksistä ja määräyksistä.

  Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista seurataan kyselyillä ja jos epäkohtia ilmaantuu, niihin puututaan välittömästi.

  Tasa-arvosuunnitelma on käsitelty ja hyväksytty Business Tampereen johtoryhmässä.

  Takaisin ylös