Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Kiertotalouden asiantuntijapalveluja koskeva tarjouspyyntö


  LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIEN PROSESSOINTI

  1 TAUSTA JA TARKOITUS
  Tarjouspyyntö liittyy 6Aika-Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset-hankkeeseen, jota hallinnoi Tampereen kaupunkiseudun elinkeinoyhtiö Tredea Oy. Hankkeessa on mukana 8 osatoteuttajaa: Lounais-Suomen Jätehuolto, Turun AMK, Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Oulun Jätehuolto, TTY-säätiö, Ekokumppanit, Suomen ympäristökeskus ja Tredea. Liiketoimintamahdollisuuksien prosessointityön tilaaja on Tredea Oy, joka on Tampereen ja 7 ympäryskunnan omistama kehitysyhtiö.
  Tarjouspyyntö koskee potentiaalisten yritysten ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista ja työmallin prosessointia. Tarkemmin kohdassa 3.

  2 HANKINTAMENETTELY
  Kyseessä on EU-kynnysarvon ja kansallisen kynnysarvon alittavan palvelun hankinta eli ns. pienhankinta, johon ei sovelleta voimassa olevan hankintalain (1397/2016) säännöksiä.
  Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä.
  Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla suorittamatta hankintaa.

  3 HANKINNAN KOHDE JA HINTA
  Pyydämme tarjousta seuraavasta prosessista:

  1. Niiden yritysten tunnistaminen, joilla on potentiaalisia mahdollisuuksia löytää liiketoimintamahdollisuuksia kiertotalouden parista.

  2. Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen.

  3. Liiketoimintamahdollisuuksien ja yritysten yhdistäminen joillakin työkaluilla/ toimintamalleilla,
  esim. tapaamiset/work shopit/ hackathonit/ seminaarit. Tarjoaja määrittelee mitä toimenpiteitä
  ja kuinka paljon hintaan sisältyy.
  Tarjouksessa ehdotettujen tilaisuuksien fasilitointi ja organisointi tulee sisältyä hintaan
  (tilavuokrat ja tarjoilut voi jättää tarjouksen ulkopuolelle - niistä sovitaan erikseen tilaajan ja
  tarjoajan välillä).

  4. Potentiaalisimpien liiketoimintamallien jatkotyöstäminen valittujen yritysten kanssa.
  Prosessin tavoitteena on saada ensisijaisesti Kolmenkulman, Tarastenjärven ja Hiedanrannan alueille:
  - uusia yrityksiä kiertotalouden pariin
  - uusia työpaikkoja
  - vahvistaa olemassa olevien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia
  - luoda kiertotalouden parissa toimivien yritysten välille synergiaa ja uusia toimintamalleja
  - yhdistää kiertotalouden osaamista (yliopistot ym.) ja yrityksiä ja saada siten uusia innovaatioita
  ja liiketoimintaa

  Pyydämme tarjouksessa määrittelemään, miten tarjouksen toimenpiteet em. asioita edistävät ja
  millaisella aikajänteellä.
  Hankinnan kokonaishinta vuodelle 2017 on enimmillään 10 000 euroa (+ alv).
  Tarjoajalla on mahdollisuus jatkaa työtä vuoden 2018 aikana, mikäli tilaaja toteaa syksyn 2017
  toimenpiteet tuloksekkaiksi ja jatkamisen arvoisiksi.
  Tästä syystä pyydämme tarjoajalta arviota myös vuoden 2018 jatkotoimenpiteistä ja niiden
  kustannuksista. Vuoden 2018 kokonaishinta on enintään 15 000 euroa.

  4 TARJOAJAN KELPOISUUS JA KELPOISUUSVAATIMUKSET
  Palveluntuottajan on oltava rekisteröity kaupparekisteriin/ammatti- tai elinkeinorekisteriin
  sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti ja kuulua ennakkoperintärekisteriin.
  Palveluntuottaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen
  maksamisesta.
  Palveluntuottaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan
  toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa Palveluntuottajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta.
  Edellä mainitun lisäksi poissulkemisperusteiden osalta Tilaaja noudattaa hankintalain (1397/2016) 80 § ja
  81 §. Tarjouksen jättäessään Palveluntuottaja vakuuttaa, että sitä ei rasita mikään kyseessä olevan lain
  pykälissä mainituista poissulkemisperusteista.
  Tilaaja voi käyttää kelpoisuuden selvittämiseen kaupallisia palveluita, kuten esimerkiksi Asiakastieto Oy:n
  palvelut.

  5 SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUSEHDOT
  5.1 Hankintasopimus
  Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 15.9.2017 (tarkemmat ohjeet kohdassa 8).
  Päätös ilmoitetaan viimeistään 19.9.2017, jonka jälkeen valitun palveluntuottajan kanssa tehdään
  kirjallinen sopimus.

  5.2 Sopimusehdot
  Palveluntuottajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa
  tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen vuoksi. Mikäli Palveluntuottaja
  ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtojaan ja oman alansa ehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan.

  5.3 Laskutus- ja maksuehdot
  Tilattu työ maksetaan laskua vastaan kick off palaverissa sovittavan aikataulun mukaisesti.
  Laskutus-, toimitus- tai muita lisiä, tai matkakuluja tai päivärahoja ei hyväksytä. Laskutuksen pitää
  tapahtua verkkolaskutuksena.

  5.4 Sopimuksen purkaminen ja riitatilanteiden ratkaisu
  Tilaaja pidättää oikeuden purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, jos Tilaaja toteaa
  hankinnan kohteena olevan palvelun sisällön olleen riittämätöntä, tarkoitukseen sopimatonta tai laadullisesti heikkoa, eikä Tilaajan ja valitun Palveluntuottajan välille saada yhteisymmärrystä tavasta
  jatkaa. Tilaajalla on velvollisuus saattaa kokemansa mahdolliset palvelun puutteet Palveluntuottajan
  tietoon välittömästi. Ennen sopimuksen purkamista tehdyn työn korvaamisesta sovitaan Tilaajan ja
  Palveluntuottajan kesken.
  Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

  6 VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET
  Valintaperusteet selvitetty alla. Hankinnan sisältövaatimukset on kerrottu kohdassa 3.

  6.1 Hinta
  Hinnan painoarvo on 40% päätöksestä.
  Pisteytys on yhdestä viiteen siten, että halvimman tarjouksen tekijä saa 5 pistettä ja kalleimman
  tarjouksen antanut 1 pistettä.
  Hinnan tulee sisältää kaikki palvelun suorittamisesta johtuvat kustannukset, mukaan lukien matka-, majoitus-, päiväraha- ja muut vastaavat kustannukset. Lisälaskutusta ei hyväksytä.

  6.2 Laatu ja laajuus
  Työn laatu ja laajuus muodostavat 60% päätöksestä.
  Pisteytys 1-5 siten, että tarjous, joka parhaiten vastaa määritellyn prosessin tarpeisiin ja tavoitteisiin saa
  5 pistettä, vähiten vastaava saa yhden pisteen. Arvioimme päätöksessä myös tarjoajan aiempia
  referenssejä sekä osaamista ja verkostoja.

  6.3 Pisteet yhteensä
  Lopuksi pisteet lasketaan yhteen. Eniten yhteispisteitä saanut tarjous voittaa tarjouskilpailun.
  Tarjous tulee laatia siten, että kaikki ne asiat, joihin tarjoaja haluaa vedota, käyvät ilmi tarjouksesta. Päätös tehdään toimitettujen asiakirjojen perusteella.

  7 LUOTTAMUKSELLISUUS
  Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia.
  Asianosaisella on oikeus saada tieto hankintapäätöksen tekemisen jälkeen kaikista hankinta-asiakirjoista
  lukuun ottamatta salassa pidettäviä tietoja. Tällaisia ovat muun muassa toisen Palveluntuottajan liike- tai
  ammattisalaisuutta koskevat tiedot lukuun ottamatta hintaa ja sen muodostumista koskevaa tietoa.
  Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoukseen tulee merkitä
  selkeästi salattavat liitteet ja tiedot.

  8 TARJOUKSEN JÄTTÄMINEN
  Vapaamuotoinen tarjous tulee toimittaa viimeistään 15.9.2017.
  Tarjous toimitetaan osoitteeseen paivi.nahkola@businesstampere.com
  Sähköpostin otsikkona tulee olla ”TARJOUS”
  Tarjouksen tulee olla voimassa 15.10.2017 asti. Mahdollisiin kysymyksiin vastataan sähköpostitse 11.9.
  asti. Vastaukset tulevat tarjouspyynnön yhteyteen businesstamperemagazine.fi/uutiset

  9 TILAAJAVASTUU
  Tähän hankintaan sovelletaan Lakia tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa
  käytettäessä 1233/2016.

  Päivi Nahkola
  Senior business advisor
  Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy

   

  Takaisin ylös