Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  Business Tampere -verkkopalvelun uudistamisen sekä julkaisujärjestelmän toteutuksen tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot


   

  Business Tampere -verkkopalvelun uudistamisen sekä julkaisujärjestelmän toteutuksen tarjouskilpailuun liittyvät lisätiedot.

  Kysymykset ja vastaukset

  Kohta 4 (raportointi ja sopimukset): “Business Tampereella on kaikki oikeudet syntyneeseen koodiin.” Koska kyseessä on avoimen lähdekoodin projekti, tämä vaatimus on jo oletuksena WordPressin lisenssiehtojen vastainen.

  BusinessTampere toteuttaa verkkopalvelunsa toimittajariippumattomasti. Tavoitteena on, että verkkosivuston kehitystyötä voidaan tarvittaessa myöhemmin jatkaa, riippumatta siitä, kuka on nyt hankittavan kokonaisuuden toteuttanut. Tarkoituksena ei ole toimia WordPressin lisenssiehtojen vastaisesti. Tarkemmista yksityiskohdista sovitaan valitun palveluntuottajan kanssa.

  Kohta 6 (laskutus- ja maksuehdot): “Tilattava työ maksetaan laskua vastaan, kun tilaaja on palvelukokonaisuuden hyväksynyt.” Onko tarkoituksena, että työ laskutetaan kokonaisuudessaan vasta sitten, kun koko työ on tehty ja hyväksytty?

  Laskutuksesta sovitaan yhteistyössä valitun palveluntuottajan kanssa, joka vastaa palvelun toteuttamisesta. Business Tampere arvioi vaiheittain, onko vaihe suoritettu hyväksytysti ennen maksatusta.

  Onko https://tapahtumatyrityksille.fi/ tapahtumakalenterin rajapinnasta saatavilla kuvausta?

  Kyllä on, se löytyy osoitteesta: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/tietoa-tampereesta/avoin-data.html#datakatalogi.

  Onko kuvapankin https://tampere.pic.fi rajapinnasta saatavilla kuvausta? / Onko Tampere kuvapankkiin (https://tampere.pic.fi/) olemassa rajapintaa/apia?

  Kuvapankkimme toimii kuvat.fi -palvelussa ja osoitteesta https://www.kuvat.fi/pro löytyy seuraavanlainen ohje: ”Voit upottaa yksittäisen kuvakansion kuvia näyttävän kuvaselaimen toiselle web-sivulle käyttäen yksinkertaista upotuskoodia. Lisäksi tarjoamme WordPress-sisällönhallintasovelluksen käyttäjille lisäosan, jolla kuvaselaimen upotus WordPress-sivuun käy helposti.”

  Onko integraatioita (tapahtumakalenteri, kuvagalleria, Business Tampere Magazine) mahdollista toteuttaa iframe-upotuksena tai linkityksinä?

  Ei ole mahdollista.

  Hylätäänkö tarjous, jos se menee kansallisen hankintarajan yli? Mitä palveluita lasketaan sisältyväksi hankintaan, jonka pitäisi jäädä alle kansallisen hankintarajan (tekninen toteutus + 18 kk tuki- ja kehitystyötä + jotain muuta, mitä?)

  Tarjoukset, jotka ovat ylittävät kansallisen hankintarajan hylätään lähtökohtaisesti, koska 18 kk:n tuki- ja kehitystyöhön sisältyy ainoastaan teknisen toteutuksen käyttötuki. Tarjouspyynnössä on eritelty optioina muu kehitystyö sekä hosting-palvelu.

  Kehitystöiden arvioiminen: tukipalvelu on arvioitavissa, mutta miten oli tarkoitus arvioida kehitystyöt, jos ette ole antaneet mitään tietoa haluamistanne kehitystöistä, jotka tulisi sisällyttää kehitystyöarvioon? Jos ei ole mitään muuta yhteismitallista määrettä kehitystöille muuta kuin aika, niin saatte tällä määrittelyllä kehitystyöarvioita aivan laidasta laitaan. Miten arvioitte esim. sen, jos joku palvelutarjoaja arvioi, että kehitystöitä ei tarvita lainkaan? Näin menetellen kyseinen toimittaja saa hintaetua verrattuna toisiin tarjoajiin, jotka arvioivat kehitystarpeita tulevan. Jos konkreettisia kehitystarpeita olisi määritelty sisältyväksi osaksi tarjouspyyntöä, niin tällöin toimittajat ovat samalla "viivalla" arvioinnin osalta.

  Tuki- ja kehitystyöhön sisältyy ainoastaan teknisen kehityksen käyttötuki ja tällä Business Tampere varmistaa, että palvelu on toimiva. Business Tampere lähettää tarkentavan lisätietopyynnön koskien käyttötuen hinnoittelua kaikille tarjouspyynnön jättäneille, näin taataan tarjousten vertailukelpoisuus. Ks. myös vastaus kysymykseen nro 6.

  Miten arvioitte palvelutoimittajan kokemusta aihealueesta? Miten arvioitte kokemusta "vastaavanlaisista toimeksiannoista"? Minkä tyyppisille organisaatioille tehdyt toteutukset lukeutuvat arvioissanne vastaavanlaisiin toimeksiantoihin?

  Valinta- ja vertailuperusteita on kuvattu tarjouspyynnön luvussa 7 (Valinta- ja vertailuperusteet). Kokemusta vastaavanlaisista toimeksiannoista arvioidaan referenssien laajuuden, laadun ja toteutettujen ratkaisujen ja toiminnallisuuksien näkökulmista. Organisaatiotyypeillä ei ole arvioinnin kannalta suurta merkitystä.

  Tulevatko eri domainien alla olevat sivut saman osoitteen alle?

  Kyllä, tämä on tarkoitus.

  Tuleeko sivustolle eri ylläpitäjät eri osioiden osalta vai ovatko samat henkilöt vastuussa kaikista osioista?

  Pääkäyttäjiä laajoin ylläpito-oikeuksin tulee olemaan vain muutama henkilö, sen sijaan sisällöntuottajia tulee olemaan useita. Tarkoituksena on, että jokainen sisällöntuottaja on vastuussa ”oman” sivukokonaisuutensa /-kokonaisuuksiensa sisältöjen muokkaamisesta ja päivittämisestä. Pääkäyttäjen tulee kuitenkin voida hyväksyä sisällöntuottajien tuottamat sisällöt ennen niiden julkaisemista. Katso myös vastaus kysymykseen 13.

  Kokonaisuuden aikataulu on määritelty tarkasti. Milloin teette valinnan toteuttajasta - milloin työ on mahdollista aloittaa?

  Valinta pyritään tekemään pian tarjousajan sulkeuduttua, viikon 16 lopussa. Palvelutoimittajan valinnasta ilmoitetaan viipymättä, viikon 17 alkupuolella.

  Mitä tietoja Lyytistä tuodaan verkkosivuille? Entä mitä tietoja verkkosivuilta viedään Lyytiin?

  Business Tampere on halunnut tarjouspyynnössä ottaa huomioon Lyytin erilaiset ketterät mahdollisuudet. Business Tampere odottaa ehdotuksia palveluntuottajilta osana tarjouksia. Tavoitteena ei ole toteuttaa raskaita integraatioprosesseja, mikäli ne voidaan välttää.

  Miksi pääkäyttäjätasoisella ylläpitäjällä tulee olla tarvittaessa pääsy julkaisujärjestelmän kautta teeman css-tiedostoihin. Eikö tämä ole tietoturvariski?

  Pääkäyttäjätasoisia käyttäjiä on uudessa julkaisujärjestelmässä maksimissaan kolme henkilöä, joiden työtehtäviin liittyy pääsy kaikkiin tiedostoihin. Business Tampere ottaa huomioon tietoturva- ja suojakysymykset kaikessa toiminnassaan.

  Onko saavutettavuus taso AA otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa?

  Suunnitteluvaiheessa on pyritty huomioimaan palvelun käyttäjälähtöisyys, jota testataan ennen teknistä toteutusta. Käyttäjälähtöisyyden lisäksi palvelun saavutettavuustason vaatimuksia käydään läpi yhdessä valitun palveluntoimittajan kanssa.

  Tuleeko hosting- ja ylläpitopalvelun hinnan sisältyä hankinnan kokonaishintaan? Jos kyllä, niin miltä ajalta?

  Ei tule sisältyä. Ks. myös kysymykset 6 ja 7.

  Vertailukriteereissä sanotaan, että “palveluntoimittajan kokemus aihealueesta ja vastaavanlaisista toimeksiannoista sekä kyky tarjota ratkaisu kokonaistoimituksena ilman alihankkijoita (1-5 pistettä)” - onko alihankkijoiden käyttö kiellettyä?

  Business Tampere ei kiellä alihankkijoiden käyttöä, mutta pisteytyksessä arvotamme kokonaistoimitukseen kykenevät palveluntoimittajat korkeammalle.

  Ottaen huomioon palvelun laajuuden sekä realiteetin siitä, että projekti voi käytännössä alkaa aikaisintaan viikolla 17, tavoiteltu julkaisuaikataulu 31.5 on äärimmäisen optimistinen tavoite. Pitää myös huomioida, että tilaajan tulee siirtää kahden laajan sivuston sisällöt uuteen palveluun. Voiko tarjoaja esittää tarjouksessaan näkemyksensä mukaan realistisen julkaisuaikataulun?

  Ajatuksena on toteuttaa sivu-uudistus vaiheittain, joista ensimmäisen, Yrityspalvelut-osion, tulee olla valmis 31.5.2018. Tämän osion julkaiseminen aikataulun mukaisesti on tärkeää. Palveluntuottajien kannattaa huomioida se, että uusi Yrityspalvelut-osion on suunniteltu rakenteeltaan ja ulkoasultaan valmiiksi ja samalla myös sisällöt ovat tiivistyneet ja selkiytyneet. Myöhempien toteutusvaiheiden vaiheiden aikataulusta palveluntoimittaja voi esittää oman aikatauluehdotuksensa.

  Vaatimusmäärittelyn kohdassa 9.2 puhutaan rajapinnoista. Käytännön tasolla ei kuitenkaan ole eritelty mitä pitäisi tuoda tai viedä mistäkin alustasta tai järjestelmästä. Miten toivotte tähän liittyvät työt hinnoiteltavan tarjouksessa tarkempien määrittelyjen puuttuessa?

  Tarjousten vertailukelpoisuuden takaamiseksi Business Tampere tulee lähettämään kaikille tarjouspyynnön jättäneille tarkentavan lisätietopyynnön yhdessä käyttötuen hinnoittelua koskevan lisätietopyynnön kanssa. Ks. myös vastaukset kysymyksiin 6 ja 7.

  Postiviidakko-uutiskirjesovellus sisältää tilauslomakkeen, jonka voi upottaa verkkosivulle. Riittääkö tämä integraatioksi uutiskirjesovelluksen osalta?

  Business Tampere odottaa perusteltuja ratkaisuehdotuksia palveluntuottajilta osana tarjouksia. Tavoitteena ei ole toteuttaa raskaita integraatioprosesseja, mikäli tarvittava toiminnallisuus saadaan käyttöön kevyemmän ratkaisun kautta.

  Hinnoitellaanko valinnaiset (kuvapankki, chat, markkinoinnin automaatio) optioina, vaikka niistä mainitaan "tulisi sisältyä ratkaisuun."

  Valinnaiset toiminallisuudet tulee huomioida ratkaisussa ja hinnoitella erikseen, mutta ne eivät sisälly nyt tehtävän hankinnan toteutukseen. Optioista neuvotellaan myöhemmin tarpeen mukaan.

  Voitteko tarkentaa kuinka paljon sisältöjä on palveluntoimittajan tarkoitus siirtää uudelle alustalle? Nykyinen sivusto kun sisältää merkittävän määrä osioita Film Tampereesta Magazinen kautta Invest Tampereeseen. Yritys Tampereen ja Talent Tampereen sisällöt siirtää tilaaja.

  Business Tampere on pyytänyt tarjouspyynnössään palveluntuottajilta ratkaisuehdotuksia, jotka ovat mahdollisimman automatisoituja tai ketteriä. Tässä vaiheessa Business Tampere ei voi arvioida täsmällisesti siirrettävien sisältöjen määrää, mutta työmäärä ja aikataulu sovitaan yhteisesti palveluntuottajan kanssa sopimusneuvotteluissa. Esimerkiksi Business Tampere Magazinen uutisarkiston siirto on aikataulullisesti järjestettävissä joustavasti.

  Flockler tarjoaa lisäosan, jolla Magazinen tiedot saadaan esitettyä WordPress-ympäristössä. https://developers.flockler.com/plugins/wordpress/. Tätä tarvetta varten teillä olisi kuitenkin sekä Flockler, että WordPress. Haetteko mielummin ratkaisua, jossa WordPress hoitaa Magazinen julkaisemisen jatkossa eli Flockleria ei käytettäisi?

  Ensisijainen tavoite on siirtyä käyttämään yhtä julkaisujärjestelmää ja domainia.

  Takaisin ylös