TARJOUSPYYNTÖ: Kimppakyytipilotti - Business Tampere
Siirry sisältöön Siirry sisältöön

Hae sivustolta

Kirjoita hakusana ja valitse ehdotuksista tai paina hakupainiketta päästäksesi hakutulossivulle.

  TARJOUSPYYNTÖ: Kimppakyytipilotti

  Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 21.4.2020 kello 12.00 mennessä.

  Hankinnan kohteena on 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa – hankkeen mukainen, Kaupin alueen sisäisen liikkumisen kehittämistä tukeva toimenpide, kimppakyytipilotti. Kimppakyydit ovat helppo tapa vähentää alueelle tulevaa ajoneuvoliikennettä. Kimppakyydeissä samasta suunnasta ja samalla aikataululla liikkuvat autoilijat hyppäävät yhden ajoneuvon kyytiin. Kimppakyytipalvelua voidaan tarjota kaikille alueella asioiville ja se soveltuu erityisen hyvin työmatkaliikenteeseen. Palvelua on määritelty vuonna 2019 pidetyissä palvelumuotoilutyöpajoissa. Palvelumuotoilun tuloksena syntyi lista toivotuista käyttötapauksista ja rakennettiin alustava prototyyppi käyttöliittymästä palvelun kehityksen pohjaksi. Proto löytyy täältä.

  Tarjouspyynnön sisältö

  Tarjouspyynnön kohde on järjestää kimppakyytipalvelun ja siihen liittyvä sovelluksen toteuttaminen. Tarjouksen toivotaan sisältävän ainakin seuraavat asiat:

  • suunnitelma pilotin alustavasta aikataulusta
  • tarjouksesta tulee selvitä miten ne vastaavat palvelumuotoilun käyttötapauksiin
  • kuvaus mahdollisista ulkopuolisista järjestelmistä, esimerkiksi kyytien optimointiin ja yhdistelyyn liittyvät ratkaisut
  • arvio siitä miten hyvin palvelua voi skaalata
  • arvio käyttöönoton kustannuksista pilotin päättymisen jälkeen ja sen mahdollisista kiinteistä/muuttuvista kuukausikustannuksista
  • referenssit vastaavista palveluista/sovelluksista

  Tarjouksessa pilotointiin tarjottava sovellus voi olla jo valmis tuote tai se voidaan toteuttaa pilotissa.

  Katso tarkemmat tiedot tarjousdokumentaatiosta:

  Tarjousten jättäminen

  Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 21.4.2020 kello 12.00 mennessä.

  Tarjous toimitetaan allekirjoitettuna sähköisesti osoitteeseen jari.ikonen@businesstampere.com. Sähköpostin otsikkokentässä on oltava merkintä ”Tarjous: Kimppakyytipalvelu”.

  Tarjouspyyntöön esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia

  KYSYMYS: Onko protossa esitetty käyttäjien välinen viestintäominaisuus pilotin toiminnallinen vaatimus ? Olisiko matkustajille tarjottava ’push-notifikaatioita’, joilla tiedotetaan kyydeistä ja mahdollisista muutoksista kyyteihin?
  VASTAUS: Jotenkin tieto tarjoajan ja kyyditettävän välillä on saatava toimitettua, emme ota kantaa millä tavalla viesti välitetään. Se voi olla SMS, Pushemail tai sovelluksen viesti. 

  KYSYMYS: Sisältääkö hankinnan kokonaishinta 30000 e myös pilotin käytön aikaiset (1 vuosi) palvelin- ja tukipalvelut? 
  VASTAUS: Kokonaishinta sisältää kaikki kustannukset. 

  KYSYMYS: Missä vaiheessa sovitaan tukipalveluiden sisällöstä (SLA)?
  VASTAUS: SLA asiat sovitaan sopimusvaiheessa.

  KYSYMYS: Riittääkö pilotin kieleksi suomi? Mitä muita kieliä palvelun käyttöliittymän tulee tukea?
  VASTAUS: Suomi riittää, tarjouksessa voi mainita mahdollisen kielituen muille kielille.

  KYSYMYS: Mitä mobiililaitteita pilotin tulee tukea? (Android, iOS -versiot?)
  VASTAUS: Android ja iOS riittävät. 

  KYSYMYS: Mitä vastuita toimittajalla on pilottivaiheessa –miten pilotointi käytännössä toteutetaan ja mitä toimenpiteitä tilaaja odottaa toimittajalta? Onko toimittajan vastuulla esimerkiksi kerätä käyttäjäpalautetta testiryhmältä vai onko tämä tilaajan vastuulla?  
  VASTAUS: Tarjottavaa sovellusta tarjotaan käytettäväksi Kaupin alueella opiskeleville ja työskenteleville. Sovellus toki saa toimia koko Pirkanmaan ja Suomen alueelle, mutta pilotin markkinoinnissa keskitytään Kaupin alueeseen. Toimittaja vastaa teknisen ympäristön toimivuudesta pilotin aikana. Käyttäjäpalautteen keräämistä ei vaadita, mutta mahdollisuus siihen voi vaikuttaa tarjouksen pisteytykseen. 

  KYSYMYS: Mitä tarkoitetaan (tarkemmin) mahdollisilla iteraatioilla – mikä mahdollisten iteraatioiden hyväksytty laajuus mihin toimittajan pitää varautua?
  VASTAUS: Jos sovellusta käytettäessä huomataan puutteita tai huonoja käyttöliittymäratkaisuja , voidaan niitä korjata pilotin aikana. 

  KYSYMYS: Tarkoitetaanko Dashboardilla prototyypissä mallinnettua sovelluksen etusivunäkymää? 
  VASTAUS: Dashboardista löytyy lisätietoja liitteestä, joka oli jäänyt liittämättä tarjouspyyntöön. Dokumentti on nyt lisätty Tarjousdokumentaatioon nimellä ”Digia kimppakyytikonsepti”. 

  KYSYMYS: Onko tilaajalla toive, että toimittaja tarjoaa toteutukselle hosting– / ylläpitopalvelut?
  VASTAUS: Pilotinaikaiset hosting– ja ylläpitopalvelut pitää sisältyä tarjoukseen.   

  KYSYMYS: Rekisteröityminen: tehdäänkö käyttäjän rekisteröityminen vain kehitettävään sovellukseen eikä  mihinkään muuhun järjestelmään? Erillistä tunnistautumista ei siis tarvita minkään muun järjestelmän kautta? 
  VASTAUS: Ei tarvitse kirjautua muihin järjestelmiin. Kirjautuminen tehdään lähinnä yhteydenpidon ja väärinkäytösten jäljittämisen vuoksi. 

  KYSYMYS: Käyttäjien syötettäviä tietoja (kyydin tarjoaja) ei oltu määritelty. Prototyypin näkymässä, sivulla 8 on kyydin tiedoissa auto ja muita tietoja, mutta näille ei oltu suunniteltu näkymää käyttöliittymään. Onko tarkoitus, että nämä tiedot syötetään rekisteröitymisen yhteydessä? 
  VASTAUS: Emme ota kantaa mitä tietoja ja missä vaiheessa niitä syötetään järjestelmään. Haussa on toimiva palvelu kokonaisuudessaan. 

   KYSYMYS: Tarjouksessa mainitaan “Palvelu määritellään yhdessä toimijoiden kanssa palvelunmuotoilutyöpajoissa.” Kenen vastuulla on järjestää palvelumuotoilutyöpaja ja tarkoittaako tämä sitä, että kimppakyytisovelluksen käyttöliittymä- ja käyttökokemusmuotoilu tulee annettuna palvelumuotoilutyöpajan järjestäjän toimesta? 
  VASTAUS: Tuo lause liittyy taustaan. Tuon palvelumuotoilu työpajan tulokset ovat tämän tarjouspyynnön taustamateriaalina. Eli ne on jo pidetty. 

  KYSYSMYS: Viitataanko palvelumuotoilutyöpajoilla jo toteutettuun asiakastutkimukseen (10/2018-02/2019, mainittu kohdassa 1.) tai v. 2019 pidettyihin palvelumuotoilutyopajoihin (mainittu kohdassa 3.) 
  VASTAUS: Siellä viitataan 2019 pidettyihin palvelumuotoilupajoihin, joissa on siis tehty tarjouspyynnössä oleva proto ja dokumentti.  

  KYSYMYS: Onko toimittajan vastuulla järjestää palvelun ylläpito pilotin jälkeiselle ajalle? Jos kyllä, niin voiko tarjouksen hinnoittelun jakaa siten, että tarjoaa pilotin kehityksen ja pilottivaiheen kiinteähintaisesti, mutta sovelluksen 12kk ylläpidosta aiheutuvat kustannukset erikseen? Ylläpitokustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi pilotin jälkeisen 12kk ajan pilviympäristön kustannuksia ja mahdollisia tarpeellisia ylläpitotöitä. Ympäristön kustannukset ovat myöskin riippuvaisia käyttäjämääristä, joten onko käyttäjämääriä tarkoitus rajoittaa?
  VASTAUS: Tarjoaja vastaa ylläpidosta ja muista palvelun kustannuksista pilotin aikana. Käyttäjämääriä ei ole tarkoitus rajoittaa. 

  KYSYMYS: Kuinka suureksi arvioidaan pilotin käyttäjämäärä? Kenen vastuulla on käyttäjähankinta ja pilottikäyttäjien sitouttaminen?
  VASTAUS: Palveluntarjoaja tuottaa ohjeet ja auttaa markkinointi materiaalin teosta. PSHP, muuta alueen toimijat ja hanke ovat vastuussa käyttäjähankinnasta. Jos tarjoajalla on hyviä keinoja käyttäjähankintaan voi ne tuoda esille tarjouksessa. Se voi vaikuttaa tarjouksen suunnitelman pisteytykseen. Meillä ei ole arviota pilotin käyttäjämääristä.   

  KYSYMYS: Tarjouksen teon ohjenuoraksi ehdotetaan palvelumuotoilussa tehtyä dokumenttia “Käyttötapauskohtaiset ominaisuudet: Kimppakyyti-pilotti” Viitataanko tällä tarjouksessa listattuihin käyttötapauksiin vai onko olemassa erillinen dokumentti käyttötapauksiin liittyen? 
  VASTAUS: Dokumentti oli unohtunut julkaisuvaiheessa, on nyt lisätty tarjouspyyntö sivulle.  

  KYSYMYS: Käyttötapaukset  

  1. Tarkoitetaanko Dashboardilla käyttäjän omien kyytien (joissa on mukana jollain tavalla) yleisnäkymää vai analyyttisempääadmin-näkymää datan kertymisestä?  
  2. Käyttötapauksissa on listattu “Kyydin ilmoittaminen” kahteen kertaan. Viitataanko näillä kahteen erilaiseen ilmoittamiseen? Kyytitarpeen ilmoittaminen on listattu vielä erikseen.

  VASTAUS: Nämä on kuvattu paremmin dokumentissa Digia Kimppakyytikonsepti, joko on löydettävissä yläpuolelta. 

  KYSYMYS: Onko sovelluksen käyttöraporttien esitystavalle määritelty vaatimuksia?
  VASTAUS: Ei ole, toki toivomme sähköistä muotoa ja jonkinlaista automatiikkaa (ettei tarvitse erikseen aina tilata) 

  Jari Ikonen

  Asiakkuusvastaava, älykäs liikkuminen

  0500 456 636

  Takaisin ylös